Agrarisch recht

VACATURE: Advocaat-stagiaire of juridisch medewerker voor onze agro- en vastgoedpraktijk in Zwolle

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende (gevorderde) advocaat-stagiaire en/of juridisch medewerker voor onze vestiging in Zwolle die bij voorkeur zowel civiel- als bestuursrechtelijk is afgestudeerd. Bovengemiddelde studieresultaten en kennis van de agrarische sector of affiniteit daarmee vormen een pré. Wij bieden een interessante werkomgeving in een gevarieerde civiel- en bestuursrechtelijke proces- en adviespraktijk. Je procedeert vanaf dag één in …

VACATURE: Advocaat-stagiaire of juridisch medewerker voor onze agro- en vastgoedpraktijk in Zwolle Lees verder »

Vergunde rechten blijven in stand, ook in overbelaste situaties

Op 21 juli jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan in een procedure tegen een varkenshouderij in eerste aanleg, aangespannen door omwonenden (ECLI:NL:GHARL:2020: 5772).  Door de buurt werd betoogd dat de varkenshouderij, hoewel die beschikt over een onherroepelijke vergunning voor geurbelasting die groter is dan de norm van 14 OUE/m3 voor concentratiegebieden buiten de bebouwde …

Vergunde rechten blijven in stand, ook in overbelaste situaties Lees verder »

Bestuursrechter corrigeert RVO

Op 25 februari 2020 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot de vraag wanneer een melkveehouder buitensporig hard geraakt wordt als gevolg van de vaststelling van fosfaatrechten (ECLI:NL:CBB:2020:114). In die uitspraak wordt onder meer inzicht gegeven in hoe de bestuursrechter beoordeelt of sprake is van …

Bestuursrechter corrigeert RVO Lees verder »

Samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging

Het merendeel van de agrarische familiebedrijven wordt geëxploiteerd in de vorm van een personenvennootschap (maatschap, VOF, of CV). Er zijn kleine verschillen tussen een maatschap en een VOF, maar wat in het navolgende over de maatschap wordt geschreven geldt ook voor de VOF. Een CV (commanditaire vennootschap) heeft één bijzondere vennoot, de zgn. stille vennoot …

Samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging Lees verder »

Pacht en fosfaat: het vervolg

 Op 26 maart 2019 oordeelde het Pachthof te Arnhem, kort gezegd, dat de fosfaatrechten bij het einde van de pacht in beginsel voor de pachter zijn en dat slechts in bepaalde gevallen de verpachter aanspraak kan maken op fosfaatrechten (ECLI:NL:GHARL:2019:2544). Zie onze eerdere artikelen hierover: ˇ         https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?eersteuitspraakpachtenfosfaatrechtenen ˇ         https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?pachtenfosfaatrechten:letopdekleinelettertjes ˇ         https://data/sites/web/gvkadurenl/www.gvk-advocaten.nl/?veelvragenfosfaatrechtenenpachtblijvenonbeantwoord&categorie=Agrarisch%20recht Op 24 september 2019 …

Pacht en fosfaat: het vervolg Lees verder »

Onteigening en planschade

Onteigening Tot op heden is nog steeds een groot gedeelte van ons land in gebruik voor de land- en tuinbouw. Het areaal landbouwgrond neemt echter af onder meer vanwege woningbouw, de aanleg van bedrijfsterreinen, wegen of natuur. Eigenaren, maar ook pachters, kunnen geconfronteerd worden met aanspraken van overheden waardoor zij, al dan niet tegen hun …

Onteigening en planschade Lees verder »

Legitieme portie bij bedrijfsopvolging

Op 27 februari 2019 heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld over de navolgende casus: De zoon die het landbouwbedrijf van zijn vader had voortgezet was in het testament van zijn vader onterfd omdat hij bij de overname van de boerderij ‘al meer dan voldoende bevoordeeld was’. De bedrijfsvoortzetter was het daar niet mee eens: …

Legitieme portie bij bedrijfsopvolging Lees verder »

Is mijn afspraak met de buurman dat hij geen bezwaar of beroep zal instellen juridisch houdbaar

Het komt regelmatig voor dat 2 partijen afspreken dat geen bezwaar/beroep mag worden ingesteld, bijvoorbeeld i.v.m. een bedrijfsuitbreiding, op straffe van een boete of een dwangsom. Zo’n clausule is toegestaan, mits het niet te algemeen geformuleerd is en zich niet uitstrekt tot alle rechtsopvolgers. De afspraak dat uw buurman nooit meer bezwaar/beroep mag instellen, gaat …

Is mijn afspraak met de buurman dat hij geen bezwaar of beroep zal instellen juridisch houdbaar Lees verder »

Dwangsom moet duidelijk zijn

Bestuursorganen, zoals het college van B&W, kunnen bij overtreding van regels handhaven. Sterker nog, zij moeten handhaven, tenzij er een concreet zicht op legalisatie is of dat handhaven dermate onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat ervan moet worden afgezien. Vaak kiest een bestuursorgaan voor de last onder dwangsom. Dan krijgt …

Dwangsom moet duidelijk zijn Lees verder »