Agrarisch recht

Waar op letten bij een nabetalingsregeling?

Bij transacties met een nabetalingsregeling tussen grondeigenaren en pachters is het belangrijk om dit goed te regelen via een kwalitatieve verbintenis of kettingbeding, vooral bij waardeverhogende projecten zoals woningbouw en bedrijventerreinen. Het is lastig om alle toekomstige ontwikkelingen te voorzien, dus wees zo concreet en duidelijk mogelijk.

Asbest bij verkoop woonboerderij

Over dit onderwerp zijn weer enkele rechterlijke uitspraken gedaan. In Overijssel speelde de volgende zaak. Ruim voor de verkoop van een woning vindt asbestonderzoek plaats. De geconstateerde asbest wordt gesaneerd. Bij de verkoop geven de verkopers aan dat de grond  voor zover bekend niet is vervuild en dat wel gesaneerd is. Na aankoop blijkt er toch …

Asbest bij verkoop woonboerderij Lees verder »

Slopen van een bouwwerk onevenredige maatregel?

Sinds het toeslagenschandaal is er in de rechtspraak veel aandacht voor het evenredigheidsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat de effecten van een besluit dat de overheid neemt in redelijke verhouding moet staan tot het doel. Dit klinkt abstract. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dat uitgewerkt. Een besluit moet geschikt zijn om het doel te bereiken, er …

Slopen van een bouwwerk onevenredige maatregel? Lees verder »

Het rechtskarakter van stikstofrechten

In het tijdschrift voor Agrarisch Recht zijn het afgelopen jaar meerdere artikelen verschenen over de vraag of ‘stikstofrechten’ in civielrechtelijke zin als vermogensrechten kunnen worden aangemerkt.  Het antwoord op deze vraag is niet alleen voer voor juristen, maar is ook voor de rechtspraktijk relevant. Daarvan hangt bijvoorbeeld af of stikstofrechten aan de bank verpand kunnen …

Het rechtskarakter van stikstofrechten Lees verder »

Onteigenen voor natuur

Binnen de landbouw leeft de gedachte dat onteigenen voor natuur niet mag. Maar de wet staat het toe.  Er mag alleen een onroerende zaak worden onteigend. Dus niet een gebouw zonder de ondergrond en ook niet een natuurvergunning. Dat laatste is van belang gelet op het stikstofbeleid . Wil de overheid (Rijk, provincie of gemeente) …

Onteigenen voor natuur Lees verder »

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V.

Vraag:Kan een besloten vennootschap als verpachter pachtbeëindiging vorderen wegens dringend eigen gebruik door de zoon van de directeur/enig aandeelhouder? Antwoord:De wet bepaalt dat een verpachter een pachtovereenkomst kan opzeggen “indien hij aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het gepachte duurzaam in gebruik …

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V. Lees verder »

Concreet zicht op legalisatie in het bestuursrecht

Als een activiteit is ontplooid zonder toereikende vergunning of in strijd met andere regels, dan geldt het principe dat het bevoegd gezag zal moeten handhaven als daar om verzocht wordt door een belanghebbende. Denk daarbij met name aan het opleggen van een last onder dwangsom. Evenwel geldt de regel dat, als er concreet zicht op …

Concreet zicht op legalisatie in het bestuursrecht Lees verder »

Rol adviseurs bij besluitvorming overheid

Bestuursorganen dienen zonder vooringenomenheid te beslissen op bijvoorbeeld aanvragen om een tegemoetkoming in schade. Dat geldt niet alleen voor de eigen functionarissen, maar ook voor ingeschakelde adviseurs. Zoals bekend, maken bestuursorganen bij complexe zaken veelvuldig gebruik van adviseurs. Zo ook bij de bepaling van faunaschade, dus schade veroorzaakt door in het wild levende dieren aan …

Rol adviseurs bij besluitvorming overheid Lees verder »

Leverancier melkrobot moet boer tonnen schade betalen

Bron: Boerderij.nl Het Hof Arnhem-Leeuwarden stelt een melkrobotleverancier aansprakelijk voor zowel de directe als indirecte schade na het plaatsen van een melkrobot bij een melkveehouder. De melkveehouder schat dat het om enkele tonnen aan schadevergoeding kan gaan. Het is een langlopende zaak. Emiel Stam uit Spijk (Gld.) plaatste in 2013 een melkrobot in zijn nieuwe …

Leverancier melkrobot moet boer tonnen schade betalen Lees verder »