Schade bij intrekking natuurvergunning

Over de bevoegdheid tot het intrekken van een natuurvergunning is inmiddels al rechtspraak ontwikkeld. Zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 20 januari 2021 ( ECLI:NL:RVS:2021:71).

Piekbelasters.

Het Kabinet houdt als optie open in het kader van het “verplichtende instrumentarium” om, vooral bij piekbelasters, de natuurvergunning deels of helemaal in te trekken. Stel dat het echt zover komt en de natuurvergunning wordt definitief ingetrokken en intrekking wordt onherroepelijk nadat de rechter er over heeft geoordeeld, heeft de vergunninghouder dan recht op schadevergoeding?

Verschil nadeelcompensatie en onteigening.

Het intrekken is dan rechtmatig. Als de overheid, in dit geval Gedeputeerde Staten, rechtmatig handelt, komen belanghebbenden in aanmerking voor nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie is in feite een tegemoetkoming in de daadwerkelijk geleden schade. Het is dus niet een volledige schadeloosstelling waar je wel recht op hebt bij een onrechtmatige daad van de overheid of wanneer je bedrijf daadwerkelijk gedwongen zou worden onteigend op basis van de Onteigeningswet.

Bij nadeelcompensatie gelden criteria die het te ontvangen schadebedrag kunnen beperken. Zo vindt er een aftrek plaats in verband met het normaal maatschappelijk risico dat elke vergunninghouder nu eenmaal loopt. Hoe ouder de vergunning, hoe groter het risico, zo wordt er geredeneerd. Daarnaast gelden er criteria als risicoaanvaarding en voorzienbaarheid van de schade. Die punten spelen o.a. bij ongebruikte, latente, vergunningsrechten een rol. Het bestuursorgaan kan zich ook het standpunt stellen dat rechten op een vergunning die feitelijk niet zijn uitgeoefend ook niet hoeven te worden vergoed.

Niet gunstig.

Intrekking is dus voor een vergunninghouder erg ongunstig. Je zit met stalruimte die je niet meer kunt gebruiken voor het houden van dieren. De overheid biedt naar verwachting slechts een gedeeltelijke schadevergoeding en je zult via de rechter moeten zien een betere schaderegeling af te dwingen.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met procedures over nadeelcompensatie. Hebt u hier vragen over, of over het intrekken van natuurvergunningen, neem dan contact op.