Bezwaar & Beroep​

Agrarische ondernemers worden geregeld geconfronteerd met besluiten van overheidsinstellingen die directe gevolgen hebben voor hun bedrijf.


Denk aan de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten of milieu, of aan een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. Mogelijk krijgt u de door u aangevraagde vergunning wel verleend, maar is een buurman of een andere instelling het daar niet mee eens en wil deze buurman of instelling bezwaar maken. Het kan ook zijn dat u een bestuurlijke boete krijgt opgelegd, bijvoorbeeld op grond van de Meststoffenwet omdat u de regels van die wet en de uitvoeringsvoorschriften niet zou hebben nageleefd. U kunt ook geconfronteerd worden met een handhavingskwestie. Het College van B&W legt een last onder dwangsom op omdat u een bouwwerk zonder de vereiste vergunning zou hebben opgericht, terwijl u dacht dat dit vergunningsvrij is toegestaan.


De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid van bezwaar bij het bestuursorgaan of beroep bij de bestuursrechter tegen dergelijke besluiten. Let op: voor het indienen van bezwaar of beroep gelden strikte, fatale termijnen!


Soms is het mogelijk een zienswijze in te dienen tegen een ontwerp besluit. Als u het niet eens bent met een nieuw ontwerp bestemmingsplan, dan kunt u bijvoorbeeld een zienswijze indienen bij het gemeentebestuur. Denk ook aan een zienswijze bij een ontwerp Tracébesluit bij een wegverbreding en –reconstructie. Als de uiteindelijke beslissing van het bestuursorgaan u niet bevalt, en u bent belanghebbende, dan kunt u vervolgens in beroep komen bij de bestuursrechter.


Er is bijna geen agrarische ondernemer meer die in de huidige tijd nog nooit met bovenstaande zaken te maken heeft gehad. Het is zaak om u goed en tijdig te laten adviseren wat uw mogelijkheden en onmogelijkheden zijn als er een overheidsbesluit is genomen dat voor u negatief uitpakt of wanneer derden het niet eens zijn met een – voor u gunstig – genomen besluit.


Ons kantoor heeft ruime ervaring met deze bestuursrechtelijke vraagstukken. Bel ons vrijblijvend op voor een eerste telefonische advies als u vragen hebt. Wij zijn u graag van dienst.

Laatste Agrarisch nieuws​