Interimmers in de knel.

Een veel voorkomende situatie:

Een melkveehouder krijgt in de periode 2003-2009 een nieuwe milieuvergunning waarmee het bedrijf wordt uitgebreid. Er wordt getoetst aan de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV). Maar er wordt bij de vergunningverlening niet of nauwelijks gekeken naar de N2000 regels uit Brussel, te weten de Habitatrichtlijn. Die richtlijn was t.a.v. ammoniak ook niet verwerkt in een Nederlandse wet. Dat gebeurde pas in 2009. Pas na 2009 worden zgn. NB-vergunningen verleend. De ondernemer, die meende met een milieuvergunning klaar te zijn en zijn bedrijf te mogen uitbreiden, moest naar achteraf blijkt, ook nog een andere (NB)-vergunning hebben. Dat zijn de zgn. interimmers.

Oplossing ?

De Programmatische Aanpak Stikstof ( PAS) zou daarvoor de oplossing moeten zijn. De ondernemer vraagt en krijgt onder de PAS een natuurvergunning. Maar de PAS sneuvelt in 2019 door een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak en alle PAS vergunningen die toen nog niet onherroepelijk waren,worden door de rechter vernietigd als er beroep is ingediend tegen die vergunning. De ondernemer zit dus zonder vergunning en kan dit niet oplossen door rechten aan te kopen van derden, want deze zogenaamde externe saldering mag niet in de meeste provincies. Deze ondernemer is kwetsbaar als er een handhavingsverzoek wordt ingediend. Hij heeft nu eenmaal geen vergunning en het bevoegd gezag moet rekening houden met de belangen van de natuur.

Is dan de (oude) verleende milieuvergunning toch voldoende?Want er is toch rekening gehouden met ammoniakemissie via de WAV?

De Afdeling bestuursrechtspraak vindt dat indien er toen (dus circa 20 jaar geleden!) serieus getoetst is aan de Europese regels (Habitat- en Vogelrichtlijn). Alleen dan is die vergunning voldoende en kan een eventueel handhavingsverzoek dat ertoe leidt dat het veebestand moet worden ingekrompen, worden afgewezen. Het wrange is dat ondernemers nu afgerekend kunnen worden op onduidelijke regels en onvoldoende gemotiveerde vergunningen van 20 jaar geleden. ECLI:NL:RVS:2023:1739