Curatele/bewind/mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen om mensen te beschermen. Deze maatregelen zijn bedoeld voor mensen die zelf niet goed in staat zijn om beslissingen te nemen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, medische beperking, psychische problematiek, een verslaving of bij dementie.

Curatele

Curatele heeft betrekking op financiële én persoonlijke zaken en is bedoeld voor mensen waarbij bewind en/of mentorschap onvoldoende bescherming biedt.

Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. De curator beslist over de financiën, verzorging, medische zaken en begeleiding van de betrokkene. De betrokkene kan in beginsel alleen handelen met toestemming van zijn curator. In het Centraal Curatele- en bewindregister van de rechtbank kunt u opzoeken welke personen onder bewind staan.

Bewind

Bewind is bedoeld voor mensen die hun financiën zelf niet goed kunnen regelen. De bewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Vaak ontvangt de betrokkene leefgeld van de bewindvoerder. Bewind kan wegens verkwisting of problematische schulden worden ingesteld. Deze vormen van bewind staan in een register. Bewind kan ook worden ingesteld wegens lichamelijke of psychische problematiek. Als er sprake is van bewind is de betrokken onbevoegd om zelf over zijn goederen en gelden te beschikken. Hiervoor heeft hij toestemming van de bewindvoerder nodig. Als de bewindvoerder geen toestemming geeft, dan kan er door de betrokkene een machtiging van de kantonrechter worden gevraagd.

Mentorschap

Mentorschap is voor personen die hun persoonlijke zaken niet (meer) zelf kunnen regelen. Een mentor beslist over de medische zaken, verzorging en begeleiding van de betrokkene.

Wie wordt benoemd?

De curator, bewindvoerder of mentor kan iemand uit de familie of kennissenkring zijn. Maar een professionele organisatie kan deze taak op zich nemen. Een professional moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Wijzigen of beëindigen

Er kan aanleiding zijn om wijziging van curator, bewindvoerder of mentor te vragen. Hierover beslist de kantonrechter. Ook kunt u de rechter vragen om de maatregel op te heffen.

Klachten

Als er klachten zijn over de curator, bewindvoerder of mentor, dan kan een brief worden gestuurd naar de kantonrechter. Vaak wordt er dan een zitting gepland om de klachten met de kantonrechter te bespreken.