Het afgescheiden vermogen van de VOF

Ondernemers oefenen hun bedrijf uit in verschillende rechtsvormen. Een daarvan is de Vennootschap Onder Firma. Afgekort de VOF. Het is een samenwerkingsverband tussen meer natuurlijke personen, dus mensen, of rechtspersonen die samen een bedrijf uitoefenen. Iedere vennoot brengt iets in binnen de onderneming. Dat kan geld zijn maar ook goederen, arbeid of goodwill.

Je wilt als vennoot wel weten welke risico’s je loopt als schuldeisers zich op het vermogen verhalen. Kunnen ze dan ook beslag leggen op je privé eigendom zoals bijvoorbeeld je woning? Laat u dus goed adviseren als u een VOF met een zakenpartner start of wanneer u een geschil hierover hebt. Ons kantoor heeft daar veel ervaring mee.

Waar is het afgescheiden vermogen voor bedoeld?

De VOF kent een afgescheiden vermogen. Je herkent het afgescheiden vermogen omdat het is opgenomen op de balans van de VOF.
Dat vermogen moet je dus duidelijk onderscheiden van je privévermogen, bijvoorbeeld een woonhuis, dat de ondernemer niet opneemt op de balans. Schuldeisers van de vennootschap dienen zich bij voorkeur op het vennootschapsvermogen te verhalen en kunnen pas op het privé-vermogen van een vennoot verhalen wanneer het vennootschapsvermogen ontoereikend is. Of een onderdeel van het vermogen afgescheiden is of juist privé kan dus grote gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

Omgekeerd geldt dat schuldeisers van de vennoten in privé zich niet zondermeer op het vennootschapsvermogen zullen kunnen verhalen. Privé-schuldeisers van een vennoot kunnen zich alleen op het aandeel van hun schuldenaar in de vennootschap kunnen verhalen:

  • 1e wanneer de vennoot met zijn privé-vermogen onvoldoende verhaal biedt;
  • 2e nadat het vennootschapsaandeel van de betreffende vennoot is vastgesteld.

De Hoge Raad heeft in 2017 een uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2017:1009) waarin bevestigd wordt dat privé schuldeisers zich niet zomaar kunnen verhalen op het afgescheiden vermogensaandeel van hun schuldenaar in een VOF.

Wij begrijpen dat het afgescheiden vermogen van een VOF een ingewikkeld onderwerp is. Of u nu een vennoot bent die zijn persoonlijke vermogen wil beschermen, of een schuldeiser die aanspraak wil maken op het vermogen van een VOF, wij staan klaar om u van dienst te zijn. En ook voor de opzegging van uw VOF staan we klaar.

Hoofdelijk aansprakelijk.

De vennoten in de VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat ze allemaal verantwoordelijk zijn voor alle schulden. Een schuldeiser van de vennootschap kan dus een vennoot voor de gehele schuld aanspreken en dus niet alleen voor zijn aandeel in de VOF.

Veel voorkomende vragen:

A. Faillissement van een vennoot.

Wat bij betalingsonmacht van een vennoot die tot schuldsanering of faillissement leidt?

Als een vennoot in de schuldsanering terecht komt of persoonlijk failliet gaat, heeft dat gevolgen voor de andere vennoten in de VOF. Immers, de vennoot die in de schuldsanering zit wordt beperkt in zijn zelfstandig handelen. Dat geldt dan ook voor zijn handelen binnen de VOF. Bij faillissement neemt de curator alle beslissingen.

De vennoot die in het zicht van het faillissement goederen op andere naam zet of overdraagt moet weten dat de wet mogelijkheden kent om dit “terug te draaien”.

B. Wat als een vennoot uittreedt ?

Wie een VOF aangaat moet dit regelen in een VOF akte. In die akte, in feite een contract, leg je ook vast wat er geldt als een vennoot wil uittreden. Vaak is er dan geregeld dat de andere vennoten de onderneming mogen voortzetten. Dat heeft een voortzettingsbeding. Verder gelden er vermogensbedingen. De overblijvende vennoten willen de beschikking houden op bijvoorbeeld gebouwen en inventaris die gedeeltelijk eigendom zijn van de uittreder. In de akte regel je onder welke voorwaarden en tegen welke waarde dat gedaan kan worden. Bent u uitgetreden, dan blijft u aansprakelijk voor de schulden uit de tijd dat u nog vennoot was.

C. De Commanditaire vennootschap.

Voor de Commanditaire Vennootschap (afgekort: CV) gelden dezelfde regels. Een CV heeft beherende en stille vennoten. De beherende vennoten treden in het handelsverkeer op als mede-eigenaar van het bedrijf.

De beherende vennoten kunnen een afgescheiden vermogen op de balans van het bedrijf opnemen. Precies als bij een VOF. Ook hier kunnen privé schuldeisers zich niet zonder meer op het zakelijke vermogen van de beherende vennoten verhalen.

Voor de zogenaamde stille vennoot geldt bovendien dat zijn aansprakelijkheid voor vennootschapsschulden altijd beperkt is tot zijn vennootschapsaandeel. Schuldeisers van de vennootschap zullen zich nooit kunnen verhalen op het privé-vermogen van de stille vennoot. Dit zolang de stille vennoot daadwerkelijk ‘stil’ blijft: d.w.z. niet naar buiten optreedt als mede-eigenaar van de onderneming en het optreden naar buiten toe dus overlaat aan de beherende vennoten.

Nog vragen?

Mogelijk is deze uitleg te kort of heeft u meer vragen. Neem vandaag nog contact met ons op, wij helpen u graag met advies om problemen te vermijden of op te lossen. Mocht het tot een geschilsituatie komen dan kunnen wij u altijd bijstaan in een procedure. Bij onze mediation bij zakelijke conflicten kunt u rekenen op een persoonlijke benadering. Vertrouw op onze expertise en ervaring om uw juridische vragen met betrekking tot dit onderwerp adequaat te beantwoorden.

Onze specialisten op het gebied van juridisch advies in ondernemingsrecht zijn: mr. H.M. van Eerten ( Zwolle), mr. Roland Reumkens ( IJsselstein) en mr. Jaap Degenaar ( Utrecht).

Aansprakelijkheid

> Aansprakelijkheid bij VOF en BV
> Bestuurdersaansprakelijkheid

Vertegenwoordiging

> Vertegenwoordiging van de BV
> Vertegenwoordiging VOF

 

Bedrijfsstructuur

> Stem, stemrecht, besluit BV