Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Werkgever en werknemer sluiten samen een arbeidsovereenkomst en kunnen ook afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, die zij dan vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Steeds meer wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in onderling overleg een arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Voordelen van een VSO

Een beëindiging in onderling overleg heeft voordelen.

  • Er is snel duidelijkheid;
  • Een vaststellingsovereenkomst biedt zekerheid, terwijl de uitkomst van een procedure vaak moeilijk voorspelbaar is;
  • In een vaststellingsovereenkomst kun je afspraken maken, die in een procedure geen onderwerp van geschil kunnen zijn.
  • Een beëindiging van een arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst garandeert in bijna alle gevallen dat de werknemer aansluitend aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering.

Het is met name voor een werkgever belangrijk dat in een vaststellingsovereenkomst alle zaken worden geregeld, die in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer moeten worden opgelost.

Finale kwijting

Zijn er zaken over het hoofd gezien of verzwegen dan kunnen werkgever en werknemer daar, ook nadat de vaststellingsovereenkomst is getekend en in de overeenkomst partijen elkaar volledige kwijting hebben verleend, alsnog op terugkomen.

WW uitkering

Om te bereiken dat een werknemer aansluitend aan de afgesproken einddatum van de arbeidsovereenkomst aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering is het nodig dat er tussen de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en de einddatum van de arbeidsovereenkomst een periode ligt, die tenminste gelijk is aan de opzegtermijn, die voor de werkgever geldt.

Ontbinding door werknemer

Voor een werkgever is het van belang dat een werknemer de gelegenheid krijgt om zich te beraden over het al dan niet aangaan van een vaststellingsovereenkomst en ook de mogelijkheid heeft om juridisch advies in te winnen.

Door de werknemer deze mogelijkheden te bieden, voorkomt de werkgever dat achteraf een werknemer wellicht de mogelijkheid heeft om de geldigheid van de vaststellingsovereenkomst aan te tasten. Een werknemer kan binnen twee weken nadat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend deze zonder reden eenzijdig ontbinden. Staat dit recht om te ontbinden niet in de overeenkomst vermeld, dat is deze bedenktermijn drie weken. In de praktijk wordt van die mogelijkheid niet veel gebruik gemaakt.

Transitievergoeding in vaststellingsovereenkomst

De wet schrijft niet voor wat de inhoud van de vaststellingovereenkomst moet zijn.

Een werknemer, die in overleg met zijn werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, heeft geen recht op een wettelijke beëindigingsvergoeding. De in de wet geregelde transitievergoeding is een werkgever alleen verschuldigd, als hij de overeenkomst eenzijdig beëindigt.

In de praktijk zal een werknemer niet instemmen met een beëindiging in onderling overleg en dus geen vaststellingsovereenkomst ondertekenen, als aan hem geen beëindigingsvergoeding wordt toegekend. Afhankelijk van de omstandigheden zal de hoogte van een dergelijke beëindigingsvergoeding al snel minimaal gelijk zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Zeker als een werkgever geen goed onderbouwd dossier heeft om een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst te realiseren, zal een werknemer voor zijn medewerking aan de beëindiging verlangen dat een beëindigingsvergoeding wordt toegekend die hoger is dan het bedrag van de wettelijke transitievergoeding.

Dit zal uiteraard anders zijn, als een werknemer een ernstig verwijt valt te maken en er zelfs reden zou zijn voor een ontslag op staande voet. De onderhandelingspositie van de werknemer is dan niet gunstig en het kan zijn dat een beëindigingsvergoeding dan ligt beneden het bedrag van de wettelijke transitievergoeding.

Heeft u als werkgever hulp nodig bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst? Of heeft u vragen over het toekennen en de hoogte van de transitievergoeding? Dan kunt u gerust contact opnemen met onze specialisten arbeidsrecht. En ook voor andere zaken betreffende arbeidsrecht kun u bij ons terecht. Denk aan het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of krijg ondersteuning om een verstoorde arbeidsrelatie op te lossen.

Ontslag

> Ontslag bedrijfseconomische redenen
> Arbeidsrecht en juridisch advies
> Transitievergoeding
> Werknemer ontslaan
> Ontslag op staande voet

Overeenkomsten

> Concurrentie- en relatiebeding