Asbest bij verkoop woonboerderij

Over dit onderwerp zijn weer enkele rechterlijke uitspraken gedaan. In Overijssel speelde de volgende zaak.

Ruim voor de verkoop van een woning vindt asbestonderzoek plaats. De geconstateerde asbest wordt gesaneerd. Bij de verkoop geven de verkopers aan dat de grond  voor zover bekend niet is vervuild en dat wel gesaneerd is. Na aankoop blijkt er toch asbest aanwezig te zijn en kopers vorderen schadevergoeding.

De verkoop vindt volgens contract plaats in de staat waarin het onroerend goed zich bevindt met alle (on)zichtbare gebreken en de woning en tuin zijn geschikt voor normaal gebruik . Verkopers verklaren niet bekend te zijn met verontreiniging. Verder is koper bekend met verwerking van asbest in de woning en verkoper wordt gevrijwaard  van aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van asbest.

De rechter vindt dat de kopers het rapport van de eerdere sanering hadden moeten opvragen voor aankoop. Daarin staat dat op sommige plekken niet gesaneerd kon worden en dat daar dus nog asbest kon zitten.

Gelet op de inhoud van het contract is de verkoper alleen aansprakelijk bij onjuiste mededelingen over verontreiniging. In het rapport stond dat op een plek ook na sanering gebruiksbeperkingen zijn. Op die plek is normaal gebruik als woning en tuin niet of onvoldoende mogelijk. Verkopers wisten dit en hebben maar hebben op het vragenformulier vermeld niet bekend te zijn met verontreiniging.  Dat is dus voor die plek onjuist gelet op de inhoud van het rapport. De kopers mochten verwachten dat op die plek geen asbest zou zitten die normaal gebruik belemmert. De woning/tuin  voldoet dus voor een deel niet aan hetgeen te koper mocht verwachten en de verkoper is daarvoor schadeplichtig.

Let dus op: de rechter constateert dat asbest in de bodem rondom een (woon)boerderij geregeld voorkomt en de koper moet daar rekening mee houden. Zijn er rapporten, dan moet de koper ze opvragen voor de koop. Let ook op de inhoud van de contractuele bepalingen over bodemverontreiniging.