Ontslag op staande voet

Vanwege onze specialistische expertise en resultaatgerichte aanpak, kunnen wij u snel adviseren of het ontslag bij de rechter stand zal houden. En die snelle beoordeling is nodig als u op staande voet ontslag wilt geven!

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren door zowel de werkgever als de werknemer worden beëindigd. De meest ingrijpende wijze van beëindigen van de arbeidsovereenkomst is een ontslag op staande voet. U wilt als werkgever zeker weten of u een werknemer wel direct mag ontslaan. Als het ontslag immers geen stand houdt, kan u dat duur komen te staan. Bij GVK advocaten staan onze ervaren arbeidsrecht advocaten voor u klaar om u bij te staan in deze complexe situaties.

Wat is ontslag op staande voet?

In de wet wordt dit een opzegging wegens een dringende reden genoemd. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen met een ontslag op staande voet. In de praktijk is het veelal de werkgever die de werknemer op staande voet ontslaat.

Iemand ontslag geven is het uiterste middel dat de werkgever kan inzetten, als hij vindt dat van hem niet verwacht kan worden het dienstverband nog langer voort te zetten. Als de werkgever een werknemer ontslaat, geldt er geen opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst wordt dan meteen beëindigd zonder toestemming van het UWV en zonder ontbinding door de kantonrechter.

Wanneer mag u iemand op staande voet ontslaan?

Omdat ontslag op staande voet ingrijpende gevolgen heeft voor de werknemer, moet aan een aantal vereisten zijn voldaan.

 • Allereerst moet er sprake zijn van een dringende reden. De reden moet zo zwaarwegend zijn dat van een werkgever niet verwacht kan worden dat de arbeidsovereenkomst nog één dag langer voortduurt.
 • Ten tweede moet het ontslag onverwijld worden gegeven. Het ontslag moet zo snel mogelijk plaatsvinden na de gebeurtenis.
  Ten derde moet het ontslag aan de werknemer worden meegedeeld. Dit betekent dat de werkgever direct het ontslag moet mededelen aan de werknemer én daarbij duidelijk moet aangeven om welke reden(en) de werknemer is ontslagen.
 • De werkgever moet de ontslagredenen kunnen bewijzen. Als u bijvoorbeeld een werknemer wilt ontslaan vanwege diefstal, moet u wel kunnen aantonen dat deze werknemer dat gedaan heeft.

Hoe toetst het UWV of een werknemer recht heeft op een uitkering na ontslag op staande voet?

Het UWV hanteert strikte criteria bij de beoordeling van een uitkeringsaanvraag na ontslag op staande voet. De toetsing omvat onder andere de volgende aspecten:

 1. Geldigheid van het ontslag op staande voet: Het UWV beoordeelt of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Hierbij kijkt het UWV naar de ernst van het verweten gedrag en of de werkgever heeft voldaan aan de wettelijke vereisten voor ontslag op staande voet, zoals het aanwezig zijn van een dringende reden en het onverwijld mededelen van het ontslag aan de werknemer.
 2. Verwijtbare werkloosheid: Het UWV beoordeelt of de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. Dit betekent dat de werknemer door eigen toedoen het ontslag heeft veroorzaakt. Ernstig wangedrag, bijvoorbeeld diefstal, fraude of herhaalde overtreding van bedrijfsregels, kan leiden tot een beoordeling van verwijtbare werkloosheid en kan invloed hebben op het recht op een uitkering.
 3. Beschikbaarheid voor werk: Het UWV onderzoekt of de werknemer beschikbaar is voor ander passend werk. Als de werknemer het ontslag op staande voet betwist en aangeeft beschikbaar te zijn voor ander werk, kan dit van invloed zijn op het recht op een uitkering

Ontslag op staande voet voorbeelden

De wet noemt een aantal specifieke gevallen waarin sprake is van een dringende reden voor de werkgever om de werknemer per direct te ontslaan. Te denken valt aan:

 • werkweigering,
 • diefstal,
 • mishandeling en
 • dronkenschap.

Ook buiten deze opsomming in de wet kan sprake zijn van een dringende reden. Het is de werkgever niet toegestaan om vooraf bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de werknemer overeen te komen dat het aan de werkgever wordt overgelaten of in een specifiek geval sprake is van een dringende reden.

Ontslag op staande voet: Werkgever & GVK advocaten

Ontbinding voor zover vereist De werkgever kan zekerheidshalve na het ontslag een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat kan de werkgever dus ook doen als de werknemer een verzoek heeft ingediend tot vernietiging van het ontslag. Voor een ontbinding gelden minder vergaande eisen dan bij een ontslag op staande voet. Een eventuele loonvordering van de werknemer kan, bij vernietiging van de opzegging, dan slechts worden toegewezen tot het moment van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarmee beperkt de werkgever dus zijn mogelijke schade.

Gefixeerde schadevergoeding Als de rechter tot het oordeel komt dat het ontslag rechtsgeldig is gegeven, dan kan de werkgever op zijn beurt aanspraak maken op een schadevergoeding ter hoogte van het loon over de opzegtermijn die in een normale situatie in acht had moeten worden genomen.

Ontslag op staande voet: Werknemer & GVK Advocaten

Op staande voet ontslagen en nu? Als de werknemer de overtuiging heeft dat hij ten onrechte is ontslagen, dan heeft de werknemer twee mogelijkheden.

Vernietiging De werknemer kan de kantonrechter verzoeken het ontslag te vernietigen. Dit moet hij doen binnen twee maanden na het ontslag, anders is hij te laat. Als de rechter het ontslag vernietigt, dan loopt de arbeidsovereenkomst door en kan de werknemer aanspraak maken op doorbetaling van zijn loon. De werknemer kan in dat geval van de werkgever vorderen dat hij weer wordt toegelaten tot zijn werk.

Vergoedingen Een andere optie is dat de werknemer de opzegging accepteert en daarmee de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan dan aanspraak maken op een vergoeding wegens onregelmatig ontslag. Omdat de opzegtermijn niet in acht is genomen in het geval van een onterecht ontslag op staande voet, is sprake van een onregelmatig ontslag. Deze schadevergoeding is gelijk aan het loon over de opzegtermijn, die de werkgever niet in acht heeft genomen. Daarnaast kan de werknemer aanspraak maken op betaling van een transitievergoeding. Sinds 1 januari 2020 geldt de transitievergoeding (bij ziekte) vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Verder kan de werknemer verzoeken om toekenning van een billijke vergoeding als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarvan is doorgaans sprake als de werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen wordt.

Wat te doen na ontslag op staande voet?

Bij ontslag op staande voet is het verstandig om meteen een deskundige advocaat in te schakelen. Wij kunnen snel beoordelen of er een goede reden is voor het ontslag en of het wellicht verstandiger is een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Daarmee kan u als werkgever uw risico’s en kosten beperken.

Neem contact met ons op

Bij GVK advocaten begrijpen we dat een ontslag op staande voet juridisch complex kan zijn. Vertrouw op onze expertise om uw belangen te behartigen en u te helpen bij het verkrijgen van een rechtvaardige uitkomst.

Heeft u als werkgever hulp nodig bij het beoordelen van een ontslag op staande voet? Of heeft uw werknemer een verzoekschrift ingediend tegen het ontslag? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten mr. Jaap Degenaar, mr. Roland Reumkens of mr. Mathilde Reintjes. Zij zijn bereikbaar via ons contactformulier, via de mail of telefonisch via 030-2316631. Het is van belang om als werkgever zorgvuldig te werk te gaan bij een ontslag op staande voet. Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen van de juiste documentatie en het beoordelen van het bewijs voor de reden van het ontslag. Ook kunnen wij adviseren over juridische consequenties en helpen bij vervolgprocedures.

Veel gestelde vragen

Wat zijn voorbeelden van geldige redenen voor ontslag op staande voet?

Voorbeelden daarvan zijn fraude, diefstal en werkweigering zonder goede reden.

Wat zijn de gevolgen van een ontslag op staande voet?

Het op staande voet ontslag geven heeft met name vergaande gevolgen voor de werknemer. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct. De werknemer krijgt vanaf het moment van ontslag dus geen loon meer. Meestal heeft hij ook geen recht op een ontslagvergoeding. Na een ontslag op staande voet heeft de werknemer bovendien meestal geen recht op een WW-uitkering.

Kan werkgever ontslag op staande voet intrekken?

Nee, dat kan in principe niet. Voor het ontslag is geen toestemming van de werknemer nodig, maar voor het intrekken van het ontslag wel.

Hoe zit het met een vaststellingsovereenkomst en uitkering na ontslag op staande voet?

Het is niet mogelijk om met een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) de aanspraak op een uitkering na ontslag op staande voet volledig uit te sluiten. Het UWV heeft de bevoegdheid om de rechtmatigheid van het ontslag en het recht op een uitkering onafhankelijk te beoordelen.

Het is raadzaam om bij een voorgenomen ontslag op staande voet altijd juridisch advies in te winnen. Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat kan u adviseren over de te nemen stappen, mogelijke gevolgen en het opstellen van een waterdichte vaststellingsovereenkomst indien gewenst.

Ontslag

> Arbeidsrecht en juridisch advies
> Ontslag bedrijfseconomische redenen
> Verstoorde arbeidsrelatie

Overeenkomsten

> Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
> Concurrentie- en relatiebeding
> Vaststellingsovereenkomst