Alimentatie

Normen

Voor de berekening van alimentatie wordt uitgegaan van de zogenaamde “Trema-normen”, opgenomen in het rapport alimentatienormen. Het gaat hierbij om regels die niet in de wet staan maar wel gevolgd worden in de rechtspraktijk.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een bijdrage voor levensonderhoud van een kind.

Behoefte

Bij kinderalimentatie wordt eerst berekend wat een kind kost. Dit wordt gedaan aan de hand van de Nibudnormen. De leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen in een gezin en het gezinsinkomen is hierbij van belang. Daarnaast kan rekening gehouden worden met de kosten voor kinderopvang, kosten voor topsport of andere bijzondere kosten, zoals kosten voor een privéschool of internationale school. Het normbedrag en de eventuele extra kosten samen noemt men de behoefte van de kinderen. De behoefte geeft aan welk bedrag de kinderen maandelijks nodig hebben, naast de kinderbijslag.

Draagkracht

Daarna wordt bekeken wat de ouders kunnen betalen. Dit wordt gedaan aan de hand van een formule op basis van hun huidige inkomen en/of verdiencapaciteit. Dit heet het bepalen van de draagkrachtruimte van de ouders. Er kan aanleiding bestaan om deze formule aan te passen, bijvoorbeeld in het geval van dubbele woonlasten. Vervolgens wordt de draagkracht van de ouders vergeleken door middel van een draagkrachtvergelijking. Zo wordt bepaald wie voor welk deel dient bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Zorgkorting

Bij het bepalen van de bijdrage wordt rekening gehouden met de zorgkorting. De zorgkorting wordt uitgedrukt in percentages en kan in beginsel oplopen tot 35% in geval van co-ouderschap. De zorgkorting is bedoeld voor de ouder waar de kinderen niet staan ingeschreven. Deze ouder krijgt een tegemoetkoming voor de kosten die de ouder maakt in het kader van de contactregeling. Hierbij geldt, hoe meer zorg, hoe hoger de zorgkorting. De zorgkorting wordt afgehaald van het bedrag dat deze ouder dient bij te dragen, op voorwaarde dat er voldoende draagkracht is.

Stiefouder en samengestelde gezinnen

Wonen er kinderen bij u en bent u opnieuw getrouwd, dan is er sprake van een stiefouder in de zin van de wet. Deze stiefouders hebben een onderhoudsverplichting. In dat geval dient een berekening gemaakt te worden van de draagkracht van de vader, de moeder en de stiefouder. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat sprake is van samengestelde gezinnen. Dit kan zowel voor de behoefte van de kinderen als voor de draagkrachtruimte van belang zijn en zorgt ervoor dat meer berekeningen gemaakt moeten worden om de hoogte van de alimentatie te kunnen bepalen.

Partneralimentatie

Behoefte

Bij partneralimentatie wordt eerst bekeken wat de ex-partner nodig heeft. Dit wordt ook wel de huwelijksgerelateerde behoefte genoemd. Dit kan aan de hand van een formule gebeuren, de zogenaamde “Hof-norm” die gebaseerd is op het netto gezinsinkomen of door middel van een behoeftelijst. Een behoeftelijst is een lijst van alle kosten die nodig zijn voor het levensonderhoud. Daarnaast wordt rekening gehouden met het eigen inkomen en de verdiencapaciteit.

Draagkracht

Daarna worden berekeningen gemaakt om te bepalen in hoeverre een ex-partner in staat is om bij te dragen in het levensonderhoud voor zijn ex-partner en dus over draagkrachtruimte beschikt. In een dergelijke berekening wordt met inkomsten, lasten en verdiencapaciteit rekening gehouden. Belangrijk is bovendien dat de kinderalimentatie voorrang heeft op de partneralimentatie. Er wordt dus bekeken of er, na het betalen van kinderalimentatie nog ruimte is voor het betalen van partneralimentatie.