Agrarisch recht

Pacht en fosfaatrechten: let op de kleine lettertjes!

Inmiddels heeft het pachthof uitspraak gedaan in de proefprocedure over de mogelijke aanspraken van verpachters op fosfaatrechten bij einde van de pacht. Het hof oordeelde dat de fosfaatrechten in principe voor de pachter zijn. Daar zijn wel enkele belangrijke uitzonderingen op die grote gevolgen kunnen hebben voor met name pachtbedrijven. Vooropgesteld zij dat partijen in …

Pacht en fosfaatrechten: let op de kleine lettertjes! Lees verder »

Dealer aansprakelijk voor slecht onderhoud aan melkrobot

De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, oordeelde op 5 december 2018 dat een landbouwmechanisatiebedrijf op diverse punten steken heeft laten vallen bij het installeren van een melkrobot en het verrichten van service en onderhoud daaraan. Zij is daarom aansprakelijk voor de schade die de veehouder als gevolg daarvan leed. Wat was er aan de hand? Toen …

Dealer aansprakelijk voor slecht onderhoud aan melkrobot Lees verder »

Rechten ontstaan tijdens de pacht. Wat kan de verpachter verwachten?

In de afgelopen jaren hebben veel verpachters zich in een pachtovereenkomst of in de bijbehorende algemene voorwaarden ingedekt voor de situatie dat lopende de pachtovereenkomst er nieuwe rechten ontstaan op basis van nationale of Europese regelgeving. De verpachter wenst deze rechten bij het einde van de pacht te behouden of is van mening dat deze …

Rechten ontstaan tijdens de pacht. Wat kan de verpachter verwachten? Lees verder »

Vrijstellingregeling en kettingbeding

Op 24 oktober 2018 is de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij in werking getreden. Met deze vrijstellingsregeling wordt, althans: dat is de gedachte, tegemoet gekomen aan de belangen van zoogkoeienhouders. Hierna volgt een korte beschouwing over de achtergrond van de Vrijstellingsregeling en de voorwaarden die gelden om deel te mogen nemen aan de Vrijstellingsregeling. Waar moet u als deelnemer …

Vrijstellingregeling en kettingbeding Lees verder »

Problemen met melkrobots

Waar moet u op letten? Melkrobots functioneren niet altijd zo geweldig als in de fraaie verkoopbrochures wordt beloofd. Ons kantoor heeft de afgelopen 15 jaar ruime ervaring opgedaan met geschillen tussen melkveehouders en dealers/fabrikanten over gebrekkig werkende melkrobots. Uiteraard zien wij alleen de probleemgevallen en niet de bedrijven waar alles vlekkeloos verloopt. Wat gaat er …

Problemen met melkrobots Lees verder »

Opfokovereenkomsten en fosfaatrechten

In de melkveehouderij is het van oudsher een bekend fenomeen dat de melkveehouder zijn jongvee laat opfokken door een externe partij (de opfokker). De dieren blijven daarbij zijn eigendom. De dieren worden bij de opfokker geďnsemineerd en kort voor het afkalven gaan de dieren weer naar de melkveehouder terug. Over dit fenomeen zijn nauwelijks juridische …

Opfokovereenkomsten en fosfaatrechten Lees verder »

Verkoop boerderij en redelijke verwachtingen

Bij een verkoop van een voormalige agrarische bedrijfswoning voor woondoeleinden aan een particulier zijn er in de praktijk discussies tussen koper en verkoper. De koper is dan van mening dat het gekochte niet de eigenschappen heeft die hij mocht verwachten. Dat gaat soms over erfverontreiniging of de aanwezigheid van asbest. Soms komt het voor dat …

Verkoop boerderij en redelijke verwachtingen Lees verder »

Jongveeopfokker hoeft fosfaatrechten niet af te staan

Bent u een jongveeopfokker die op 2 juli 2015 jongvee voor een ander hield? Dan hoeft u die fosfaatrechten in principe niet af te staan aan de melkveehouder van wie de dieren waren, zo oordeelde de rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, in kort geding. De feitelijke situatie In deze zaak bestond er tussen …

Jongveeopfokker hoeft fosfaatrechten niet af te staan Lees verder »

De buurman heeft willens en wetens 20 jaar geleden grond van mij in gebruik genomen en hij stelt nu dat hij door verjaring eigenaar geworden is. Ik wil mijn grond terug, wat kan ik doen?

Allereerst is voor verjaring bezit nodig. De buurman moet zich ondubbelzinnig omheinen en daarna te gebruiken). Of de buurman wel of niet te goeder trouw is, bepaalt welke verjaringstermijn geldt. In dit geval wist de buurman dat de grond van u was, daarnaast blijkt uw eigendom uit het Kadaster. De buurman is dus te kwader trouw, …

De buurman heeft willens en wetens 20 jaar geleden grond van mij in gebruik genomen en hij stelt nu dat hij door verjaring eigenaar geworden is. Ik wil mijn grond terug, wat kan ik doen? Lees verder »

Bestemming nader uit te werken kan toch al tot planschade leiden

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 7 februari 2018 een interessante uitspraak gedaan in een planschadeprocedure. De casus was de volgende: Een tuindersfamilie had onder het oude bestemmingsplan een agrarisch bouwblok van 1 hectare en daarnaast lag op het bedrijf de bestemming “agrarisch gebied”. Deze grond was deels eigendom en deels pacht. Onder het nieuwe bestemmingsplan …

Bestemming nader uit te werken kan toch al tot planschade leiden Lees verder »