Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen: gesprek binnen 1 dag

Als een bedrijf in een slechte financiële situatie verkeert of er technologische veranderingen zijn waardoor er personeel in dienst is dat ongeschikt is, kan een werkgever overwegen om personeel te ontslaan. GVK Advocaten biedt juridische hulp aan werkgevers bij de voorbereiding van een dergelijk ontslag en tijdens de verschillende procedures die moeten worden doorlopen. Ons kantoor heeft een team van gespecialiseerde advocaten met gedegen kennis en ervaring op het gebied van arbeidsrecht en ontslagzaken. Onze advocaten beschikken naast proceservaring ook over ruime ervaring met onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers bij een voorgenomen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen voor ontslag?

De wet kent meerdere gronden om een werknemer te ontslaan. De bedrijfseconomische redenen is er daar een van. In literatuur en jurisprudentie wordt dit ook wel de a-grond genoemd. Het ontslag van een werknemer is in dit geval nodig door de omstandigheden binnen een bedrijf zelf. Het ontslag komt dus niet door het (dis)functioneren van de werknemer of door het handelen van de werknemer op de werkvloer. Het ontslag is nodig om het bedrijf financieel gezond te houden.

Voorbeelden ontslag bedrijfseconomische redenen:

 • De slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf.
 • Werkvermindering, bijvoorbeeld doordat er minder opdrachten zijn.
 • Technologische veranderingen, zoals automatisering/digitalisering van werkzaamheden.
 • Organisatorische veranderingen, bijvoorbeeld als sprake is van (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging of reorganisatie.
 • Een bedrijfsverhuizing (naar een plaats waarvan niet kan worden verlangt dat de werknemer zal gaan reizen).
 • Het vervallen van een loonkostensubsidie.

Aandachtspunten bij het aanvragen van een ontslagvergunning

Als werkgever moet in geval van bedrijfseconomische omstandigheden een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV beoordeelt of er sprake is van volgende grond om tot ontslag van de werknemer over te gaan. De bedrijfseconomische omstandigheden moeten dus in de aanvraag worden onderbouwd.

De werkgever moet aannemelijk maken dat:

 • Structureel arbeidsplaatsen vervallen;
 • Dit komt door bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • De juiste volgorde voor ontslag om bedrijfseconomische is gehanteerd, namelijk in lijn met het afspiegelingsbeginsel;
 • Er geen mogelijkheden zijn om de werknemer binnen een redelijke termijn te herplaatsen (eventueel na scholing) binnen de organisatie.

Hoe ziet de ontslagprocedure bij het UWV eruit?

De procedure voor het aanvragen van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV verloopt als volgt:

 1. Werkgever meldt de ontslagaanvraag: De werkgever dient bij het UWV via de daarvoor bestemde formulieren een aanvraag voor een ontslagvergunning in met onderbouwing. Dit kan online worden gedaan via het werkgeversportaal of schriftelijk.
 2. Adviesaanvraag bij de OR/PVT: Als er een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) aanwezig is, moet de werkgever hen in sommige gevallen raadplegen en om advies vragen over de voorgenomen ontslagen.
 3. Beoordeling ontslagaanvraag: Het UWV gaat de ontslagaanvraag beoordelen en kan eventueel aanvullende informatie opvragen bij de werkgever of werknemers. Het UWV stelt vast of er sprake is van een bedrijfseconomische grond voor het ontslag.
 4. De aanvraag wordt door het UWV doorgestuurd naar de werknemer. De werknemer kan binnen 2 weken verweer voeren door een schriftelijke reactie in te dienen bij het UWV met eventuele bewijzen ter onderbouwing van het verweer. Dit kan door het toegezonden formulier van het UWV in te vullen en terug te sturen. Soms stelt het UWV de werkgever in de gelegenheid om een reactie in te dienen op het verweer van de werknemer. Dan kan de werknemer daarna nog eens reageren op die reactie van de werkgever.
 5. Nadat er schriftelijk hoor- en wederhoor heeft plaatsgevonden, beoordeelt het UWV de ontslagaanvraag. Er vindt dus geen hoorzitting plaats. Ook als er geen verweer wordt ingediend, wordt de aanvraag inhoudelijk door het UWV beoordeeld. Dit betekent dat ook zonder verweer van de werknemer het UWV de ontslagvergunning kan weigeren.
 6. De beslissing van het UWV wordt schriftelijk afgegeven en toegezonden aan zowel de werkgever als de werknemer.
 7. Als de ontslagvergunning wordt verleend, dan moet de werkgever binnen 4 weken een brief sturen aan de werknemer waarin hij de arbeidsovereenkomst opzegt. Daarbij moet de opzegtermijn in acht worden genomen. De proceduretijd mag op de opzegtermijn in mindering worden gebracht, als er maar minimaal een maand opzegtermijn in acht wordt genomen.

Als er via de CAO een ontslagcommissie is ingesteld voor het bedrijf of de bedrijfstak, dan loopt de procedure niet via het UWV, maar via de ontslagcommissie. Er moet dan een vergunning bij die commissie worden aangevraagd.

Conflictsituatie bij ontslag bedrijfseconomische redenen

Goed denkbaar is dat een werknemer het niet eens is met de ontslagaanvraag van de werkgever bij het UWV. De werknemer kan zijn schriftelijke reactie met eventuele bewijzen tijdens de procedure bij het UWV indienen.

Wat kan de werknemer doen als de ontslagvergunning ondanks de verweren toch door het UWV wordt verleend?

De werknemer kan dan binnen 2 maanden een procedure bij de kantonrechter starten als hij vindt dat het ontslag onterecht is gegeven. De werknemer kan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te herstellen of vragen om een billijke vergoeding.

Wat kan een werkgever doen als de ontslagvergunning door het UWV wordt geweigerd?

De werkgever kan binnen 2 maanden bij de kantonrechter een procedure starten als de werkgever vindt dat er toch een ontslag moet volgen. De werkgever vraagt de kantonrechter dan om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden.

Vergunning ontslag bedrijfseconomische redenen niet noodzakelijk?

Soms is een vergunning voor het ontslag van een werknemer wegens bedrijfseconomische omstandigheden niet nodig.

 • Als een werknemer in de proeftijd zit, dan is bijvoorbeeld geen ontslagvergunning nodig. Een werknemer kan dan zonder opgave van redenen de arbeidsovereenkomst in de proeftijd beëindigen.
 • Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen met een werknemer met een tijdelijk contract, is een ontslagvergunning nodig als de werkgever het contract tussentijds wegens bedrijfseconomische redenen wil beëindigen. Als er echter geen mogelijkheid is overeengekomen om de arbeidsovereenkomst tussentijds te mogen opzeggen, moet de werkgever de kantonrechter
  vragen het contract te ontbinden.
 • Verder is een vergunning uiteraard niet nodig als de werkgever met schriftelijke toestemming van de werknemer het dienstverband beëindigt, hetgeen meestal gebeurt door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

Veel gestelde vragen

Heb ik bij een bedrijfseconomisch ontslag recht op een ontslagvergoeding?

Als uw werkgever vanwege een bedrijfseconomische reden kiest voor ontslag, dan krijgt u meestal wel een vergoeding. Die krijgt u ook als uw tijdelijke contract niet wordt verlengd. Het initiatief voor ontslag moet dan wel bij uw werkgever liggen. Deze vergoeding heet de transitievergoeding.

Wat gebeurt er met personeel bij bedrijfsbeëindiging?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen ontslaat de werkgever eerst ingehuurd personeel zoals uitzendkrachten en zzp’ers. Daarna moet de werkgever bepalen wie er ontslagen worden met het afspiegelingsbeginsel. De mogelijkheden om te kiezen wie er ontslagen worden zijn beperkt.

Hoe lang duurt de procedure bij het UWV?

Dit is afhankelijk van het aantal schriftelijke rondes dat het UWV nodig vindt. Meestal is er binnen 4 weken een eindoordeel van het UWV over de ontslagaanvraag. Als er een extra ronde van hoor en wederhoor nodig is, om de werkgever te laten reageren op het verweer, dan is de behandeltermijn meestal 7 weken.

Krijg ik een WW-uitkering nadat ik ben ontslagen?

Als het UWV een ontslagvergunning aan de werkgever verleent, dan kan de werknemer nadat de opzegtermijn is verstreken een WW-uitkering krijgen. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het recht op WW wordt beoordeeld door het UWV.

Kan ik mijn werknemer ontslaan zonder ontslagvergunning van het UWV?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet (tussentijds) opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen zonder ontslagvergunning van het UWV. Als de werkgever dit toch doet, dan is die opzegging niet rechtsgeldig. De werknemer kan dan een procedure bij de kantonrechter starten en vragen om de opzegging van de werkgever ongedaan te maken. Er zijn wel andere redenen die tot opzegging kunnen leiden en waarvoor geen ontslagvergunning van het UWV nodig is, zoals dringende redenen bij een ontslag op staande voet.

Wat kan GVK Advocaten voor je betekenen?

GVK Advocaten kan u als werkgever helpen bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen door te adviseren over de wettelijke regels en procedures die moeten worden gevolgd. Wij kennen de jurisprudentie op dit gebied, adviseren u over de te volgen procedure en helpen u bij het invullen van de nodige formulieren. Verder beoordelen wij eventuele verweerschriften van werknemers tegen het ontslag. Mocht het zover komen dat werknemers een procedure starten tegen het ontslag om bedrijfseconomische redenen, dan vertegenwoordigen wij u in die gerechtelijke procedures.

Neem vrijblijvend contact op met Roland Reumkens, Jaap Degenaar of Mathilde Reintjes voor juridisch advies betreffende arbeidsrecht.

 • Ruime expertise
 • Klantgericht
 • Persoonlijke benadering
Ontslag

> Transitievergoeding
> Verstoorde arbeidsrelatieOvereenkomsten

> Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
> Concurrentie- en relatiebeding
> Vaststellingsovereenkomst