Arbeidsovereenkomst voor (on-)bepaalde tijd

Vast of tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ook wel een vast contract genoemd. Bij zo’n contract geldt geen einddatum. Het contract eindigt door opzegging door de werkgever of werknemer, ontbinding door de rechter of doordat de beëindiging in onderling overleg wordt afgesproken. Een eenzijdige beëindiging door de werkgever is alleen mogelijk als ofwel eerst een ontslagvergunning is verkregen (opzegging) of de rechter de beëindiging goedkeurt (ontbinding).

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt ook wel een tijdelijk contract genoemd. In zo’n contract staat opgenomen hoelang iemand in dienst zal zijn. Het kan gaan om enkele maanden, jaren of zo lang een bepaald project duurt. Na de afgesproken periode, loopt het dienstverband automatisch (van rechtswege) af. Dit betekent dat geen opzegging of ontbinding daaraan vooraf hoeft te gaan. Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, zegt niets over het aantal uren per week dat een werknemer in dienst is. Het kan in beide gevallen gaan om een fulltime dienstverband, parttime dienstverband of een oproep-/nul-urencontract.

Aanzegplicht

Hoewel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, bestaat in sommige gevallen wel een aanzegplicht voor de werkgever. Die plicht geldt bij een tijdelijk contract dat 6 maanden of langer heeft geduurd. Uiterlijk één maand voordat het dienstverband afloopt, moet de werkgever aan de werknemer schriftelijk laten weten of het contract wordt beëindigd of wordt verlengd en, zo ja, onder welke voorwaarden. Gebeurt dit niet (op tijd), dan is de werkgever een aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd. Let op, de aanzegplicht geldt niet als een tijdelijk dienstverband is aangegaan voor 6 maanden of langer zonder dat de exacte duur bij aanvang duidelijk is, zoals bij een dienstverband voor een bepaald project of voor tijdelijke vervanging van een andere werknemer.

Verlenging

Het komt vaak voor dat een werkgever een vast contract aanbiedt na afloop van een tijdelijk contract. Ook kan een contract voor bepaalde tijd na afloop worden verlengd, zonder dat daarna sprake is van een vast dienstverband. Als een tijdelijk contract wordt verlengd met een bepaalde periode, dan dit is aan regels gebonden. Er geldt de zogeheten ketenregeling. Een tijdelijk dienstverband wordt automatisch (van rechtswege) omgezet in een vast dienstverband als de totale duur van de elkaar opvolgende tijdelijke contracten langer dan 24 maanden is. Let op, als er één arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd voor langer dan 24 maanden, is er na die 24 maanden of vanaf de einddatum geen sprake van een vast dienstverband. Een vast dienstverband ontstaat ook van rechtswege, indien in totaal meer dan drie tijdelijke contracten worden gesloten. Het is dan niet van belang wat de totale duur is van de tijdelijke contracten tezamen. Vier tijdelijke contracten van bijvoorbeeld twee maanden brengen dus met zich mee dat de vierde overeenkomst geldt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De keten, zowel wat betreft het aantal contracten als de totale duur van de contracten, wordt doorbroken als er tussen twee tijdelijke contracten een periode ligt van meer dan zes maanden waarin dus geen arbeidsovereenkomst bestaat.

Opzegtermijn

Bij een tijdelijk contract is het niet verplicht om de werknemer de mogelijkheid te bieden het contract tussentijds op te zeggen. Als er geen bepalingen over opzegging van het contract staan opgenomen in de arbeidsovereenkomst, is opzeggen voordat de overeengekomen periode is verstreken niet mogelijk. Ontbinding door de rechter kan dan wel. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan altijd door de werknemer worden opgezegd. Vaak staat de opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer in de arbeidsovereenkomst of cao beschreven. Als in de arbeidsovereenkomst of de cao niets is opgenomen over de opzegtermijn, dan geldt voor de werknemer de wettelijke opzegtermijn van één maand, ongeacht de duur van het dienstverband. Voor een werkgever gelden veelal langere opzegtermijnen. De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Alleen als het dienstverband korter dan vijf jaar heeft geduurd, is de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever ook een maand. De maximum termijn is vier maanden als het dienstverband langer dan 15 jaar heeft geduurd. Afwijkingen zijn mogelijk in de arbeidsovereenkomst of cao. Zoals aangegeven kan de werkgever alleen opzeggen als hij van het UWV een ontslagvergunning heeft verkregen.

Proeftijd

Zowel bij een vast contract als bij een tijdelijk contract kan een proeftijd worden overeengekomen. Het doel van de proeftijd is om te kijken of het werk de werknemer bevalt en of de werkgever de werknemer geschikt vindt voor het werk. Tijdens een proeftijd kan het dienstverband per direct worden beëindigd, zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen. Dit kan zowel door de werknemer als de werkgever worden gedaan. In de proeftijd mag het dienstverband ook worden beëindigd als de werknemer ziek is. De beëindiging tijdens de proeftijd door de werkgever is niet toegestaan als de werkgever een reden noemt die in strijd is met het discriminatieverbod. Een proeftijd kan 1 of 2 maanden duren, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en een eventuele regeling in de cao. Bij een contract dat 6 maanden of korter duurt, mag geen proeftijd worden afgesproken.

Heeft u als werkgever hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Of heeft u juridisch advies betreffende arbeidsrecht nodig en specifiek over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Dan kunt u gerust contact opnemen met onze specialisten arbeidsrecht. We nemen samen met u door welk soort contract het beste past bij uw situatie en we bekijken wat er in het contract moet worden opgenomen. Denk hierbij aan een concurrentie en relatiebeding.

Ontslag

> Ontslag bedrijfseconomische redenen
> Ontslag op staande voet
> Transitievergoeding
> Verstoorde arbeidsrelatie
> Werknemer ontslaan

Overeenkomsten

> Vaststellingsovereenkomst