Vertegenwoordiging van de BV

De BV is een rechtspersoon, met eigen rechten en plichten. Een BV kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer en dus ook rechtshandelingen zoals overeenkomsten aangaan. Omdat de BV de rechtshandelingen niet zelf kan verrichten treden natuurlijke personen op als vertegenwoordiger van de BV en gaan zij namens de BV rechtshandelingen aan. Slechts de personen die bevoegd zijn de BV te vertegenwoordigen kunnen de BV aan een overeenkomst met een derde binden. Het is dus van belang om voor het sluiten van een overeenkomst na te gaan of uw wederpartij wel bevoegd is de BV aan de overeenkomst te binden.

Bevoegd tot vertegenwoordiging

De hoofdregel is dat het bestuur van de BV bevoegd is de BV te vertegenwoordigen. Alle bestuurders gezamenlijk zijn dus vertegenwoordigingsbevoegd. Daarnaast is ook nog iedere individuele bestuurder zelfstandig bevoegd om de BV te vertegenwoordigen. Op deze regel kunnen in de statuten van de BV uitzonderingen worden aangebracht. Zo kunnen de statuten bepalen dat bepaalde bestuurders zijn uitgesloten van de vertegenwoordigingsbevoegdheid of dat een bestuurder slechts gezamenlijk met één of meerdere andere bestuurders bevoegd is tot vertegenwoordiging.

De bevoegdheid van het bestuur is onbeperkt en onvoorwaardelijk. Dat houdt in dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een bestuurder niet aan beperkingen of voorwaarden onderhevig mag zijn. Zo kan aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet de voorwaarde verbonden worden dat er machtiging of goedkeuring van bijvoorbeeld een ander orgaan nodig is (bijvoorbeeld de aandeelhoudersvergadering) alvorens de BV gebonden kan zijn. Ook kan de bevoegdheid niet beperkt worden tot bepaalde transacties of transacties tot een maximum geldbedrag. Bovenstaande afspraken kunnen wel gemaakt worden, maar deze zullen slechts interne werking hebben binnen de vennootschap en niet aan derden kunnen worden tegengeworpen. Indien een bestuurder een dergelijke afspraak overtreedt kan dit tot gevolg hebben dat die bestuurder jegens de vennootschap aansprakelijk is voor de daaruit ontstane schade.

Naast het bestuur kunnen ook anderen bevoegd zijn tot vertegenwoordiging, bijvoorbeeld aandeelhouders of werknemers. In de statuten kunnen deze personen zelfstandig of samen met een ander als vertegenwoordigingsbevoegd worden aangemerkt. Daarnaast kan een persoon bevoegd zijn de BV rechtsgeldig te vertegenwoordigen op grond van een volmacht. Die volmacht moet dan zijn verleend door iemand die vertegenwoordigingsbevoegd is (bijvoorbeeld het bestuur).

Wie bevoegd is een BV te vertegenwoordigen kan men zien in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het Handelsregister kan ingeschreven worden of een bestuurder zelfstandig bevoegd is of dat deze slechts gezamenlijk met een andere bestuurder bevoegd is de BV te binden aan rechtshandelingen.

Werking tegenover derden en het Handelsregister

Een BV kan een beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten slechts tegenwerpen aan een derde indien de beperking staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een persoon die op grond van de statuten en het Handelsregister niet bevoegd is de BV te vertegenwoordigen kan de BV in principe niet rechtsgeldig binden aan een overeenkomst met een derde. De BV kan zich dan verweren met het feit dat zij niet gebonden is aan de overeenkomst. Men doet er dus verstandig aan om voor het aangaan van een overeenkomst met een BV het Handelsregister te raadplegen.

Als een beperking in de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet staat ingeschreven in het Handelsregister heeft deze afspraak slechts interne werking (dus binnen de vennootschap zelf) en niet tegenover derden. De BV is dan gewoon gebonden aan de overeenkomst. Als wederpartij mag je dus vertrouwen op het Handelsregister.

Wel kan de BV de bestuurder die de BV onbevoegd heeft vertegenwoordigd of zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft overtreden aanspreken tot schadevergoeding indien de BV hierdoor schade lijdt.

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat de BV toch gebonden is aan de overeenkomst met een derde ook al is de BV vertegenwoordigd door iemand die daartoe onbevoegd was. Dit zal het geval zijn indien er sprake is van schijn van (vertegenwoordigings-)bevoegdheid. Hiervan is sprake als de derde op grond van een verklaring of een gedraging van de BV mocht aannemen dat de handelende persoon bevoegd was de BV te vertegenwoordigen. Er moet dus een verwijt aan de BV kunnen worden gemaakt. Zo’n verwijt kan bijvoorbeeld worden gemaakt als het bestuur op de hoogte is van de overeenkomst maar zich niet beroept op onbevoegdheid van de handelende persoon. In zo’n geval kan de BV toch aan de overeenkomst met die derde gebonden zijn. De BV kan dan niet aan de derde tegenwerpen dat zij onbevoegd vertegenwoordigd is.

Als de BV onbevoegd vertegenwoordigd is en de BV zich ook succesvol op deze onbevoegdheid kan beroepen, kan de derde de handelende persoon mogelijk nog aanspreken tot schadevergoeding. Voorwaarde daarvoor is wel dat de derde niet wist of behoorde te weten dat de handelende persoon onbevoegd was de BV te vertegenwoordigen.

Neem voor passend juridisch advies, betreffende ondernemingsrecht, contact op met één van onze specialisten.

Aansprakelijkheid

> Aansprakelijkheid bij VOF en BV
> Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Vertegenwoordiging

> Vertegenwoordiging VOF 

Bedrijfsstructuur

> Advies zakelijke conflicten
> Afscheiden vermogen VOF
> Stem, stemrecht, besluit BV
> Opzegging VOF