Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten

1.1        Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten, tevens handelende onder de naam GVK Advocaten, hierna ook  ‘het kantoor’ genoemd, is een maatschap naar burgerlijk recht. Het kantoor heeft vestigingen te IJsselstein, Utrecht en Zwolle.

1.2       Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het kantoor opdracht geeft zijn belangen te behartigen of hem te adviseren.

Opdracht

2.1        Alle opdrachten aan één van de advocaten van het kantoor worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door GVK Advocaten.

2.2       Op alle opdrachten en eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.3       De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4       De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid

3.1        Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en de aan het kantoor verbonden advocaten en medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Het maximumbedrag dat onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van GVK Advocaten valt, bedraagt € 1.000.000,00.

3.2        Niet alleen GVK Advocaten, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, waaronder ook vroegere medewerkers van het kantoor, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van GVK Advocaten een beroep doen.

3.3        Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens GVK Advocaten indien niet binnen een half jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend werden of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, de vordering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

3.4        De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, indien hij op het moment van de schadegebeurtenis in verzuim is in de nakoming van enige verplichting jegens GVK Advocaten.

Inschakelen derden

4.1        Bij het inschakelen van derden zal GVK Advocaten zoveel mogelijk vooraf overleg hebben met opdrachtgever. 

4.2        GVK Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. 

4.3        Opdrachtgever vrijwaart GVK Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

Honorarium en verschotten

5.1        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door GVK Advocaten vast te stellen uurtarieven. Het uurtarief wordt verhoogd met de BTW.

5.2        Het kantoor is gerechtigd om in geval van spoedeisende werkzaamheden het vastgestelde uurtarief te verhogen met een toeslag van maximaal 50%.

5.3        De door het kantoor betaalde verschotten ten behoeve van opdrachtgever, zoals deurwaarderskosten, griffiegelden, kosten van getuigen en deskundigen en kosten van uittreksels uit openbare registers, worden zoveel mogelijk direct apart in rekening gebracht.

Gefinancierde rechtsbijstand

6.1        Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever om betaling daarvan is verzocht.

6.2        Indien een toevoeging wordt aangevraagd, is het kantoor bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.

6.3        Verschotten die niet op basis van de toevoeging worden vergoed, worden door het kantoor doorbelast. Voor deze verschotten is het in de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

6.4        Indien een toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging wordt ingetrokken, is opdrachtgever vanaf de aanvang van de opdracht het uurtarief verschuldigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium, kantoorkosten en verschotten.

Betaling

7.1        De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

7.2        Het kantoor is gerechtigd de betaling van voorschotten te verlangen, zowel voor het honorarium als te verwachten verschotten. Betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie.

7.3        Het kantoor kan de betalingstermijn verkorten, indien de betreffende opdracht daartoe aanleiding geeft.

7.4        Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.

7.5        Na het verstrijken van de  betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is GVK Advocaten gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke (handels)rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van
€ 250,00).

7.6        Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de declaratie te voldoen, is GVK Advocaten gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van GVK Advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Derdengelden

8.1        Het kantoor is gemachtigd betalingen ten gunste van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Derdengelden GVK Advocaten.

8.2        Het kantoor en de stichting vergoeden geen rente over de ontvangen bedragen. De eventueel gekweekte rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengelden ten behoeve van opdrachtgever.

8.3       De opdrachtgever machtigt de stichting om aldus ontvangen gelden aan GVK Advocaten te betalen, teneinde te worden verrekend met door GVK Advocaten aan de opdrachtgever verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Bewaartermijn dossiers

9.1        Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaarrichtlijnen gelden, wordt het dossier gedurende ten minste vijf jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de laatste declaratie). Na deze bewaarperiode staat het GVK Advocaten vrij het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Toepasselijk recht

10.1      Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2      De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is uitgesloten. Indien er onverhoopt een geschil tussen GVK advocaten en opdrachtgever mocht ontstaan, zullen partijen eerst de interne klachtenregeling van GVK advocaten doorlopen. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op de website van GVK Advocaten, www.gvk-advocaten.nl.

10.3      Geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij een andere kantonrechter dan de Utrechtse bevoegd is van het geschil kennis te nemen.