Kennis

Beleidsregels Bestuursorganen werken met beleidsregels. Dat zijn richtlijnen waarin wordt vastgelegd hoe wettelijke regels worden toegepast. Op die manier ontstaat er een vaste lijn in de toepassing. Die regels zijn dus geen wetten. Ook omdat het geen wet is mag …

Rechter zet beleidsregel opzij Lees verder

Wanneer een natuurvergunning rechtmatig wordt ingetrokken, heeft de vergunninghouder dan recht op schadevergoeding? Lees hier over nadeelcompensatie en meer.

Bij transacties met een nabetalingsregeling tussen grondeigenaren en pachters is het belangrijk om dit goed te regelen via een kwalitatieve verbintenis of kettingbeding, vooral bij waardeverhogende projecten zoals woningbouw en bedrijventerreinen. Het is lastig om alle toekomstige ontwikkelingen te voorzien, dus wees zo concreet en duidelijk mogelijk.

Over dit onderwerp zijn weer enkele rechterlijke uitspraken gedaan. In Overijssel speelde de volgende zaak. Ruim voor de verkoop van een woning vindt asbestonderzoek plaats. De geconstateerde asbest wordt gesaneerd. Bij de verkoop geven de verkopers aan dat de grond  voor …

Asbest bij verkoop woonboerderij Lees verder

Door erfrecht verkregen gelden vallen formeel meestal buiten enige huwelijksgemeenschap.  In de praktijk worden door erfenis verkregen gelden feitelijk vaak toegevoegd aan het gemeenschappelijke vermogen van de echtelieden; bijvoorbeeld doordat deze gelden op een en/of-rekening wordt gestort waarmee de echtelieden vele …

De reeds uitgegeven erfenis bij echtscheiding Lees verder

In het tijdschrift voor Agrarisch Recht zijn het afgelopen jaar meerdere artikelen verschenen over de vraag of ‘stikstofrechten’ in civielrechtelijke zin als vermogensrechten kunnen worden aangemerkt.  Het antwoord op deze vraag is niet alleen voer voor juristen, maar is ook …

Het rechtskarakter van stikstofrechten Lees verder

Binnen de landbouw leeft de gedachte dat onteigenen voor natuur niet mag. Maar de wet staat het toe.  Er mag alleen een onroerende zaak worden onteigend. Dus niet een gebouw zonder de ondergrond en ook niet een natuurvergunning. Dat laatste …

Onteigenen voor natuur Lees verder