Beëindigen huurovereenkomst

Een huurder kan in de regel een huurovereenkomst opzeggen, indien de opzegging plaatsvindt met hantering van de juiste opzegtermijn. Voor een verhuurder is het minder eenvoudig en zijn er veel wettelijke regels waarmee rekening moet worden gehouden. Als een huurder zich niet bij een opzegging door de verhuurder neerlegt, zal een procedure onvermijdelijk zijn. Welke procedure nodig is en wat de mogelijkheden zijn om tegen de wil van de huurder de huurovereenkomst te beëindigen, is afhankelijk van het karakter van het gehuurde.

Als het om onroerend goed gaat, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Woonruimte
  • Zogenaamde “winkelbedrijfsruimte”
  • Andere onroerende zaken, zoals kantoorruimte.

Voor woonruimte en winkelbedrijfsruimte schrijft de wet specifiek voor in welke gevallen een huurovereenkomst kan worden opgezegd en wanneer die opzegging mogelijk is. In deze gevallen is een contractuele bepaling dat in een bepaalde situatie de huurovereenkomst eindigt ongeldig. Alleen een rechter kan de huurovereenkomst beëindigen. Ook vermeldt de wet aan welke vereisten een opzegging moet voldoen.

Voor de huur van woonruimte zijn de mogelijkheden om een overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, die eindigt door het verstrijken van de tijd en dus zonder dat een rechter moet worden ingeschakeld, enigszins verruimd. Ook dan moet echter nauwgezet de wettelijke regeling worden gevolgd.

Als het gaat om de categorie andere onroerende zaken, zoals kantoorruimte, dan zijn partijen in beginsel vrij om eigen afspraken te maken en zijn zij dus niet aan wettelijke regelingen gebonden. Als een dergelijke overeenkomst eindigt – al dan niet door opzegging door de verhuurder – dan heeft de huurder de mogelijkheid om de rechter te vragen de ontruimingsverplichting te schorsen. Een dergelijk verzoek moet kort na de einddatum worden ingediend. De rechter kan maximaal driemaal een dergelijk verzoek van de huurder honoreren en telkens voor de duur van maximaal één jaar, zodat de maximale schorsingstermijn drie jaar bedraagt.

Gelet op de ingewikkeldheid van de wettelijke regelingen is het van belang om goed stil te staan bij de inhoud van een te sluiten huurovereenkomst en bij de wettelijke positie van verhuurder en huurder als een huurovereenkomst wordt opgezegd.