De reeds uitgegeven erfenis bij echtscheiding

Door erfrecht verkregen gelden vallen formeel meestal buiten enige huwelijksgemeenschap.  
In de praktijk worden door erfenis verkregen gelden feitelijk vaak toegevoegd aan het gemeenschappelijke vermogen van de echtelieden; bijvoorbeeld doordat deze gelden op een en/of-rekening wordt gestort waarmee de echtelieden vele andere betalingen verrichten en ontvangen. 

Uit de wet volgt dat bij de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap na echtscheiding de verkrijger van de gelden uit erfenis in voorgaande situatie een vordering heeft op de andere echtgenoot ten belope van de helft.  

Dit kan tot onrechtvaardigheden leiden wanneer de echtelieden het door erfenis verkregen geld op de en/of-rekening in de tussentijd hebben uitgegeven zonder precies te kunnen zeggen waaraan. De ene echtgenoot moet dan de helft van de door erfenis verkregen gelden aan de andere echtgenoot betalen, terwijl de betreffende gelden er niet meer zijn.

In 2019 heeft de Hoge Raad in een dergelijke situatie bepaald dat de tot vergoeding aangesproken partij voldoende aannemelijk moet maken dat partijen bij de besteding van de erfenis uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn overeengekomen dat de begunstigde van de erfenis zou afzien van zijn of haar daaruit voortvloeiend vergoedingsrecht op de andere echtgenoot bij echtscheiding.
Misschien iets om over na te denken wanneer uw partner u naar aanleiding van een ontvangen erfenis op een luxe vakantie wil trakteren of iets dergelijks ……

mr H.M. (Marten) van Eerten; GvK Advocaten te Zwolle