Charles van Mierlo

Een veel voorkomende situatie: Een melkveehouder krijgt in de periode 2003-2009 een nieuwe milieuvergunning waarmee het bedrijf wordt uitgebreid. Er wordt getoetst aan de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV). Maar er wordt bij de vergunningverlening niet of nauwelijks gekeken naar de N2000 regels uit Brussel, te weten de …

Interimmers in de knel. Lees verder

Beleidsregels Bestuursorganen werken met beleidsregels. Dat zijn richtlijnen waarin wordt vastgelegd hoe wettelijke regels worden toegepast. Op die manier ontstaat er een vaste lijn in de toepassing. Die regels zijn dus geen wetten. Ook omdat het geen wet is mag …

Rechter zet beleidsregel opzij Lees verder

Wanneer een natuurvergunning rechtmatig wordt ingetrokken, heeft de vergunninghouder dan recht op schadevergoeding? Lees hier over nadeelcompensatie en meer.

Bij transacties met een nabetalingsregeling tussen grondeigenaren en pachters is het belangrijk om dit goed te regelen via een kwalitatieve verbintenis of kettingbeding, vooral bij waardeverhogende projecten zoals woningbouw en bedrijventerreinen. Het is lastig om alle toekomstige ontwikkelingen te voorzien, dus wees zo concreet en duidelijk mogelijk.

Binnen de landbouw leeft de gedachte dat onteigenen voor natuur niet mag. Maar de wet staat het toe.  Er mag alleen een onroerende zaak worden onteigend. Dus niet een gebouw zonder de ondergrond en ook niet een natuurvergunning. Dat laatste …

Onteigenen voor natuur Lees verder

Bestuursorganen dienen zonder vooringenomenheid te beslissen op bijvoorbeeld aanvragen om een tegemoetkoming in schade. Dat geldt niet alleen voor de eigen functionarissen, maar ook voor ingeschakelde adviseurs. Zoals bekend, maken bestuursorganen bij complexe zaken veelvuldig gebruik van adviseurs. Zo ook …

Rol adviseurs bij besluitvorming overheid Lees verder

Het CBb heeft inmiddels honderden uitspraken gedaan in beroepen van melkveehouders die van mening zijn dat hen te weinig fosfaatrechten zijn toegekend of die een beroep doen op een individuele disproportionele last. In sommige gevallen is het beroep wel succesvol …

Fosfaatrecht en onrechtmatig besluit Lees verder

Bij een erfdienstbaarheid, denk vooral aan een recht van weg, is de inhoud van de akte die de notaris heeft opgemaakt van het grootste belang. Uit die akte moet blijken welk recht de eigenaar van het zogenaamde heersende erf heeft. …

Hoe ver gaat erfdienstbaarheid? Lees verder