Charles van Mierlo

Rechtbank Midden Nederland doet uitspraak over pacht en fosfaatrechten.

Op 23 december 2020 (ECLI:NL:RBMNE:2020:5659) heeft de Pachtkamer van de Rechtbank Midden-Nederland te Lelystad geoordeeld in een zaak van een verpachter die aanspraak maakte op het fosfaatrecht dat geregistreerd stond op naam van de (voormalige) pachter(s). Het ging om een hoeve met 33 hectare die sinds 2000 was gepacht door de huidige pachter(s) en gebruikt …

Rechtbank Midden Nederland doet uitspraak over pacht en fosfaatrechten. Lees verder »

Vergunde rechten blijven in stand, ook in overbelaste situaties

Op 21 juli jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan in een procedure tegen een varkenshouderij in eerste aanleg, aangespannen door omwonenden (ECLI:NL:GHARL:2020: 5772).  Door de buurt werd betoogd dat de varkenshouderij, hoewel die beschikt over een onherroepelijke vergunning voor geurbelasting die groter is dan de norm van 14 OUE/m3 voor concentratiegebieden buiten de bebouwde …

Vergunde rechten blijven in stand, ook in overbelaste situaties Lees verder »

Besluitvorming overheid en corona

Besluitvorming overheid en corona Het zal niemand zijn ontgaan dat veel overheidsgebouwen als gevolg van de coronacrisis geheel of gedeeltelijk zijn gesloten en er veelal thuis wordt gewerkt. Hoe gaat het nu, gegeven deze problemen, verder met initiatieven op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningprocedures? En hoe zit het met handhavingsprocedures? Ter inzagelegging Tegenwoordig …

Besluitvorming overheid en corona Lees verder »

Onteigening en planschade

Onteigening Tot op heden is nog steeds een groot gedeelte van ons land in gebruik voor de land- en tuinbouw. Het areaal landbouwgrond neemt echter af onder meer vanwege woningbouw, de aanleg van bedrijfsterreinen, wegen of natuur. Eigenaren, maar ook pachters, kunnen geconfronteerd worden met aanspraken van overheden waardoor zij, al dan niet tegen hun …

Onteigening en planschade Lees verder »

Dwangsom moet duidelijk zijn

Bestuursorganen, zoals het college van B&W, kunnen bij overtreding van regels handhaven. Sterker nog, zij moeten handhaven, tenzij er een concreet zicht op legalisatie is of dat handhaven dermate onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat ervan moet worden afgezien. Vaak kiest een bestuursorgaan voor de last onder dwangsom. Dan krijgt …

Dwangsom moet duidelijk zijn Lees verder »

Opfokovereenkomsten en fosfaatrechten

In de melkveehouderij is het van oudsher een bekend fenomeen dat de melkveehouder zijn jongvee laat opfokken door een externe partij (de opfokker). De dieren blijven daarbij zijn eigendom. De dieren worden bij de opfokker geďnsemineerd en kort voor het afkalven gaan de dieren weer naar de melkveehouder terug. Over dit fenomeen zijn nauwelijks juridische …

Opfokovereenkomsten en fosfaatrechten Lees verder »

Verkoop boerderij en redelijke verwachtingen

Bij een verkoop van een voormalige agrarische bedrijfswoning voor woondoeleinden aan een particulier zijn er in de praktijk discussies tussen koper en verkoper. De koper is dan van mening dat het gekochte niet de eigenschappen heeft die hij mocht verwachten. Dat gaat soms over erfverontreiniging of de aanwezigheid van asbest. Soms komt het voor dat …

Verkoop boerderij en redelijke verwachtingen Lees verder »

Bestemming nader uit te werken kan toch al tot planschade leiden

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 7 februari 2018 een interessante uitspraak gedaan in een planschadeprocedure. De casus was de volgende: Een tuindersfamilie had onder het oude bestemmingsplan een agrarisch bouwblok van 1 hectare en daarnaast lag op het bedrijf de bestemming “agrarisch gebied”. Deze grond was deels eigendom en deels pacht. Onder het nieuwe bestemmingsplan …

Bestemming nader uit te werken kan toch al tot planschade leiden Lees verder »

Normaal maatschappelijk risico bij directe planschade

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat uit van het principe dat planschade voor eigen rekening van de benadeelde blijft voor zover de schade onder het normale maatschappelijk risico valt. De wet kent een bepaling over waardevermindering van onroerend goed als gevolg van een planologische wijziging die betrekking heeft op een nabijgelegen locatie. Dus niet op …

Normaal maatschappelijk risico bij directe planschade Lees verder »