Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V.

Vraag:
Kan een besloten vennootschap als verpachter pachtbeëindiging vorderen wegens dringend eigen gebruik door de zoon van de directeur/enig aandeelhouder?

Antwoord:
De wet bepaalt dat een verpachter een pachtovereenkomst kan opzeggen “indien hij aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het gepachte duurzaam in gebruik wil nemen en hij het verpachte daartoe dringend nodig heeft.
Hoewel natuurlijk strikt genomen er geen sprake kan zijn van enige familieverwantschap met een besloten vennootschap, heeft het Pachthof in Arnhem op 27 juli 2021 beslist dat een B.V. als verpachter wel degelijk een beroep toekomt op dringend eigen gebruik van het gepachte door de zoon van de directeur/enig aandeelhouder. Sterker nog: in het concrete geval exploiteerde de zoon zijn landbouwbedrijf eveneens in een B.V. waarvan de zoon directeur/enig aandeelhouder was en betrof de voorgedragen pachter dus In het concrete geval eveneens een besloten vennootschap.
Het Pachthof heeft in dit geval dus zowel van de kant van de verpachter als van de kant van de voorgedragen nieuwe pachter de B.V. als het ware vereenzelvigd met haar directeur/enig aandeelhouder. 

mr H.M. (Marten) van Eerten; GvK Advocaten te Zwolle