Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren door zowel de werkgever als de werknemer worden beëindigd. De meest ingrijpende wijze van beëindigen van de arbeidsovereenkomst is een ?ontslag op staande voet?. In de wet wordt dit een ?opzegging wegens een dringende reden? genoemd. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen met een ontslag op staande voet. In de praktijk is het veelal de werkgever die de werknemer op staande voet ontslaat. Ontslag op staande voet is het uiterste middel dat de werkgever kan inzetten, als hij vindt dat van hem niet verwacht kan worden het dienstverband nog langer voort te zetten. Als de werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, geldt er geen opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst wordt dan beëindigd zonder toestemming van het UWV en zonder ontbinding door de kantonrechter.

Vereisten

Omdat ontslag op staande voet ingrijpende gevolgen heeft voor de werknemer, moet aan een aantal vereisten zijn voldaan. Allereerst moet er sprake zijn van een ?dringende reden?. De reden moet zo zwaarwegend zijn dat van een werkgever niet verwacht kan worden dat de arbeidsovereenkomst nog één dag langer voortduurt. Ten tweede moet het ontslag ?onverwijld? worden gegeven. Dit betekent dat de werkgever direct het ontslag moet mededelen aan de werknemer en duidelijk moet aangeven om welke reden(en) de werknemer op staande voet is ontslagen. De werkgever moet de ontslagreden(en) bewijzen. De wet noemt een aantal specifieke gevallen waarin sprake is van een dringende reden voor de werkgever om de werknemer per direct te ontslaan. Te denken valt aan werkweigering, diefstal, mishandeling en dronkenschap. Ook buiten deze opsomming in de wet kan sprake zijn van een dringende reden. Het is de werkgever niet toegestaan om vooraf bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de werknemer overeen te komen dat het aan de werkgever wordt overgelaten of in een specifiek geval sprake is van een dringende reden.

Positie werknemer

Als de werknemer de overtuiging heeft dat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen, dan heeft de werknemer twee mogelijkheden.

Vernietiging De werknemer kan de kantonrechter verzoeken het ontslag te vernietigen. Dit moet hij doen binnen twee maanden na het ontslag, anders is hij te laat. Als de rechter het ontslag vernietigt, dan loopt de arbeidsovereenkomst door kan de werknemer aanspraak maken op doorbetaling van zijn loon. De werknemer kan in dat geval van de werkgever vorderen dat hij weer wordt toegelaten tot zijn werk.

Vergoedingen Een andere optie is dat de werknemer de opzegging accepteert en daarmee de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan dan aanspraak maken op een vergoeding wegens ?onregelmatig ontslag?. Omdat de opzegtermijn niet in acht is genomen in het geval van een onterecht ontslag op staande voet, is sprake van een onregelmatig ontslag. Deze schadevergoeding is dan gelijk aan het loon over de opzegtermijn, die de werkgever dan niet in acht heeft genomen. Daarnaast kan de werknemer aanspraak maken op betaling van een transitievergoeding, als hij twee jaar of langer in dienst is geweest. Verder kan de werknemer verzoeken om toekenning van een billijke vergoeding als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarvan is doorgaans sprake als de werknemer ten onrechte op staande voet werd ontslagen.

Positie werkgever

Ontbinding voor zover vereist De werkgever kan zekerheidshalve na het ontslag op staande voet een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat kan de werkgever dus ook doen als de werknemer een verzoek heeft ingediend tot vernietiging van het ontslag. Voor een ontbinding gelden minder vergaande eisen dan bij een ontslag op staande voet. Een eventuele loonvordering van de werknemer kan, bij vernietiging van de opzegging, dan slechts worden toegewezen tot het moment van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarmee beperkt de werkgever dus zijn mogelijke schade.

Gefixeerde schadevergoeding Als de rechter tot het oordeel komt dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven, dan kan de werkgever op zijn beurt aanspraak maken op een schadevergoeding ter hoogte van het loon over de opzegtermijn die in een normale situatie in acht had moeten worden genomen. Heeft u als werkgever hulp nodig bij het beoordelen van een ontslag op staande voet? Of heeft uw werknemer een verzoekschrift ingediend tegen het ontslag? Dan kunt u gerust contact opnemen met onze specialisten arbeidsrecht.