Is de statutair directeur formeel benoemd?

Als tussen een statutair bestuurder van een B.V. en de vennootschap ook een arbeidsovereenkomst bestaat, dan is beëindiging van die arbeidsovereenkomst eenvoudiger dan in het geval er sprake is van een arbeidsovereenkomst met een ‘gewone’ werknemer. Wel is het dan beslissend of er daadwerkelijk sprake is van een statutair bestuurder. Een statutair bestuurder wordt volgens de statuten in navolging van de wet benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Er is dus een formeel benoemingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig. Er zijn omstandigheden denkbaar, die gelijk te stellen zijn met een benoemingsbesluit door de algemene vergadering. Bijvoorbeeld als alle aandeelhouders de arbeidsovereenkomst met de statutair bestuurder ondertekenen. 

De enkele inschrijving van iemand als statutair bestuurder in het Handelsregister brengt niet met zich mee dat er sprake is van een benoemingsbesluit. Dat  iemand zich naar buiten toe als statutair bestuurder gedraagt, betekent eveneens niet dat er sprake is van een benoemde statutair bestuurder. 

De persoon die in de dagelijkse gang van zaken de rol van statutair bestuurder vervult, maar er zich op kan beroepen dat er geen formeel benoemingsbesluit is genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders kan zich op de ontslagbescherming van een “gewone” werknemer beroepen.

Om dat te voorkomen moet dus altijd formeel een benoemingsbesluit door de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen. Met de notulen van de vergadering waarin dat besluit is vastgelegd kan dan later altijd worden aangetoond dat er sprake is van een formeel benoemingsbesluit tot statutair bestuurder en dus de arbeidsrechtelijke ontslagbescherming niet geldt.