Regeling werktijdverkorting is per direct stop gezet

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om het omzetverlies van werkgevers te compenseren. De regeling werktijdverkorting, waarover eerder de blog “Coronavirus: werktijdverkorting voor werkgevers in nood?” is geschreven, is per direct stop gezet. De reden hiervoor is dat in de afgelopen periode enorm veel aanvragen tot werktijdverkorting zijn ingediend door werkgevers. Volgens het kabinet is de regeling niet bedoeld voor deze ingrijpende (corona)situatie.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt daarom met een nieuwe regeling, de zogenoemde “Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud”. Dit noodfonds zal voorzien in een tegemoetkoming in de loonkosten.

Wat weten we op dit moment over deze tijdelijke noodmaatregel?

De nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd, dus we moeten vooralsnog putten uit de informatie op onder meer de website van de rijksoverheid. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de mate van terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is geweest en dan zal er eventueel nog een correctie plaatsvinden.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor zowel werknemers als voor medewerkers met een flexibel arbeidscontract. De vergoeding zal voor drie maanden worden verstrekt en kan eventueel met drie maanden worden verlengd.

De tegemoetkoming via de tijdelijke noodmaatregel kan worden verkregen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Dit is dus met terugwerkende kracht en het maakt nu niet (meer) uit dat de aanvraag pas na 1 maart 2020 is ingediend.

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de toekenning van de tegemoetkoming, namelijk dat er geen personeel wordt ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen en dat er een omzetverlies van tenminste 20% wordt verwacht.

Heeft u al een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd of verkregen via de regeling werktijdverkorting? Geen nood. Voor werkgevers waarbij de werktijdverkorting al is toegekend, geldt dat deze vergunning van kracht blijft. Als een werkgever vervolgens een verlenging wenst van de werktijdverkorting, dan dient de werkgever gebruik te maken van de (nieuwe) tijdelijke noodmaatregel. Aanvragen van werkgevers voor werktijdverkorting via de regeling werktijdverkorting waarop nog niet is beslist, zullen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Mocht u vragen hebben over dit artikel en/of mocht u hulp nodig hebben bij de aanvraag tot de tegemoetkoming op basis van de tijdelijke noodmaatregel, dan kunt u contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vestiging Utrecht: Jaap Degenaar en Lisanne Colombijn
Vestiging IJsselstein: Roland Reumkens en Beyhan Özkaya