Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud aan watergangen?

Om vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van watergangen wordt er in de Legger van het waterschap onderscheid gemaakt tussen verschillende watergangen (A- B- of C- watergangen).

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de A-watergangen. Voor het onderhoud aan de B- of C- watergangen is de eigenaar van een perceel onderhoudsplichtig. De eigenaar van een perceel is in dat geval altijd eindverantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden aan de watergang, ook indien hij het perceel aan een derde heeft verpacht of in gebruik gegeven heeft.

De eigenaar en de derde kunnen overigens wel in een contract bepalen dat de derde (bijvoorbeeld pachter) verantwoordelijk is voor het onderhoud. Indien het waterschap dan constateert dat de onderhoudswerkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd en vervolgens maatregelen neemt tegen de eigenaar (een boete oplegt of overgaat tot toepassing van bestuursdwang), kan de eigenaar die kosten vervolgens verhalen op de derde.

Moniek Withaar
GVK Advocaten Zwolle