Wanneer eindigt een geliberaliseerde pachtovereenkomst?

Standaard antwoord is: tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Daarop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Net zoals bij een reguliere pachtovereenkomst moet ook een geliberaliseerde pachtovereenkomst tijdig ter registratie of goedkeuring worden ingezonden aan de Grondkamer. Tijdige inzending wil zeggen binnen twee maanden nadat de pachtovereenkomst is aangegaan. Onder aangaan wordt verstaan het moment van de ondertekening van de pachtovereenkomst. Als de overeenkomst te laat naar de Grondkamer is gezonden gaat de overeengekomen looptijd pas lopen in het jaar volgend op het jaar waarin de overeenkomst is ingezonden.

Als partijen bijvoorbeeld op 1 april 2009 een geliberaliseerde pachtovereenkomst ondertekenen met een looptijd van vier jaar ingaande 1 mei 2009 en de overeenkomst komt pas op 15 juli 2009 binnen bij de Grondkamer, eindigt de overeenkomst niet op 30 april 2013 maar op 30 april 2014. Als diezelfde overeenkomst pas op 5 januari 2010 bij de Grondkamer binnenkomt eindigt de overeenkomst pas op 30 april 2015.

Soms is de datum van de ondertekening van de pachtovereenkomst echter niet bepalend voor de vraag op welk moment de overeenkomst moet zijn ingezonden bij de Grondkamer. Dat is het geval als partijen in hun pachtovereenkomst hebben opgenomen dat het gebruik al ging lopen vóór de datum van ondertekening. In dit laatste geval moet de overeenkomst worden ingezonden binnen twee maanden nadat het gebruik ging lopen. Als bijvoorbeeld de overeengekomen looptijd van 4 jaar ingaat op 1 mei 2009 maar de overeenkomst wordt pas op 15 juli 2009 ondertekend en vervolgens vóór 15 september 2009 ingezonden naar de Grondkamer, gaat de overeengekomen looptijd van vier jaar pas op 1 mei 2010 lopen zodat de pacht één jaar later op 30 april 2014 eindigt.

Een pachter heeft veelal geen belang bij tijdige inzending. Te late inzending resulteert in een verlengde looptijd. Om aan een verlengde looptijd te ontkomen kan de pachter of verpachter de Grondkamer verzoeken de wettelijke duur eerder te laten ingaan. De Grondkamer kan dat alleen in bijzondere gevallen. Daarvan is niet snel sprake.

Kees van Schaik
GVK Advocaten Zwolle