De opzegging van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het komt regelmatig voor dat partijen een overeenkomst aangaan, zonder daarin afspraken te maken over de duur en wijze van beëindiging van de afgesproken prestaties. Als in een dergelijke overeenkomst verplichtingen zijn opgenomen tot een voortdurende prestatie, of er is sprake van een bestendige handelsrelatie, kan in veel gevallen worden aangenomen dat er sprake is van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor de arbeidsovereenkomst, pachtovereenkomst en huurovereenkomst bestaan wettelijke bepalingen over opzegging. Voor andere typen overeenkomsten, zoals de overeenkomst van opdracht (daartoe behoort veelal ook loonwerk), onderhoud- en service overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten etc.,  bestaan geen specifieke wettelijke bepalingen ten aanzien van opzegging.

Uit de jurisprudentie volgt in ieder geval dat een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd in principe opgezegd mag worden. Wel brengen de eisen van redelijkheid en billijkheid met zich mee dat er een opzeggrond vereist kan zijn en een opzegtermijn in acht genomen dient te worden. Bij de opzeggrond spelen factoren als de duur van de relatie en de aard van de overeenkomst een rol. Indien een bedrijf vrijwel volledig afhankelijk is van de opdrachten van de opzeggende partij, zal normaliter een zwaarwegende grond nodig zijn om de overeenkomst op te zeggen. Bij de opzegtermijn spelen factoren als de duur en aard van de relatie, investeringen die zijn gedaan en de gevolgen van opzegging voor de continuďteit van het bedrijf van de opgezegde een rol.

Als er een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen ontstaat er in de meeste gevallen geen recht op schadevergoeding. De redelijke termijn is bedoeld ter compensatie van gedane investeringen, of zou voldoende tijd moeten opleveren op nieuwe opdrachtgevers te vinden. Er ontstaat echter wel een aanspraak op schadevergoeding indien geen (redelijke) opzegtermijn in acht is genomen.

Indien een partij een langdurige samenwerking met uw bedrijf gaat beëindigen, of u wilt zelf een dergelijke samenwerking beëindigen dient dus rekening te worden gehouden met een goede opzeggrond en redelijke opzegtermijn.

Ammo Veeman
GVK Advocaten Zwolle