Verkoop boerderij en redelijke verwachtingen

Bij een verkoop van een voormalige agrarische bedrijfswoning voor woondoeleinden aan een particulier zijn er in de praktijk discussies tussen koper en verkoper. De koper is dan van mening dat het gekochte niet de eigenschappen heeft die hij mocht verwachten. Dat gaat soms over erfverontreiniging of de aanwezigheid van asbest. Soms komt het voor dat de woning verbouwd of vergroot is zonder de benodigde (omgevings)vergunning. Een koper mag, tenzij anders afgesproken, ervan uitgaan dat de bouw van de woning of een verbouwing daarvan heeft plaatsgevonden met inachtneming van de op dat moment geldende voorschriften. Een verbouwing of nieuwbouw zonder omgevingsvergunning of afwijkend van deze vergunning leidt in beginsel tot aansprakelijkheid van de verkoper.

De verkoper heeft in deze situatie een mededelingsplicht. Problemen kunnen ook voorkomen worden, doordat de koper voor hij tot aankoop overgaat een eigen onderzoek instelt. Als er een vragenlijst is ingevuld door de verkoper, dan bevat deze ook vaak de vraag of er zonder vergunning is gebouwd. Verder hanteren makelaars modelcontracten waarin soms de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade beperkt wordt.

De discussies doen zich onder andere voor wanneer de verbouw aan het licht komt bij een gemeentelijke controle en de gemeente handhaving overweegt.

Charles van Mierlo