Planschade en bergingsgebieden

Het komt voor dat waterschappen bergingsgebieden creëren waar ten tijde van hoog water het overtollige water geloosd kan worden om te voorkomen dat bijvoorbeeld stedelijk gebied dreigt onder te lopen. Dit wordt vastgelegd in het bestemmingsplan en op de legger van het waterschap. De vraag luidt of eigenaren van aangewezen bergingsgebieden in aanmerking komen voor een planschadevergoeding in verband met de waardevermindering van de aangewezen grond.

Hierover is discussie, aangezien de Waterwet ook een regeling hiervoor kent. Uit de rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak, de hoogste rechter op dit gebied, blijkt dat een planschadeaanvraag kan. Vervolgens rijst de vraag of er planschade kan worden toegekend voor waardevermindering. Soms betreft het percelen die vroeger ook wel eens onderliepen. Of men beweert dat er geen schade is door waardevermindering omdat, als het zover komt dat de percelen onder water worden gezet, de daaruit voortvloeiende schade wordt vergoed. Ook speelt het normaal maatschappelijk risico. Weet je als eigenaar van dergelijke percelen dat je het risico loopt dat ze zullen worden aangewezen en moet er een korting plaatsvinden op de schade-uitkering? Er zijn recent 2 uitspraken gedaan door de Rechtbank Midden-Nederland. De Rechtbank bevestigt dat er sprake kan zijn van planschade door waardevermindering, niet alleen van de aangewezen gronden, maar ook op het bouwblok. Dat moet alsnog getaxeerd worden. Wel vond de Rechtbank dat er sprake was van een normaal maatschappelijk risico. De vraag is of dit laatste terecht is. Het is een forse inbreuk op het eigendomsrecht want je moet dulden dat je je grond een tijd niet meer kunt gebruiken. Je hebt geen genot meer.

Deze vraag, of er kortingen moeten gelden in verband met een normaal maatschappelijk risico, ligt nu bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hierover is nog geen duidelijkheid. Het is belangrijk om met deze aspecten rekening te houden als u geconfronteerd wordt met de aanwijzing van uw percelen als bergingsgebied.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met:

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle
Tel.: 088 – 888 66 50
E-mail: jtamvanmierlo@gvk-advocaten.nl