Grasmaaien en weidevogels

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs in hoger beroep in navolging van de Rechtbank te Alkmaar een veehouder vrijgesproken. De veehouder werd er van verdacht dat hij in het voorjaar gras had gemaaid in percelen waarvan hij wist of moest weten dat daar nesten aanwezig waren van weidevogels met name grutto’s. Het Openbaar Ministerie verweet hem dat er hetzij nesten vernield waren dan wel dat jonge pasgeboren grutto’s om zouden zijn gekomen bij het maaien.

Op grond van Flora- en Faunawet die sinds 2002 geldt is het al dan niet opzettelijk doden, verwonden van beschermde vogels dan wel verstoren van het broeden van deze vogels of het vernielen en dergelijke van hun nesten strafbaar. De veehouder werd dus verweten dat hij zich niet aan deze regels gehouden had.

Zoals gezegd de rechter vond zowel in eerste instantie als in hoger beroep dat er geen enkel bewijs voor handen was en sprak de veehouder vrij. Voor hem is de zaak nu afgedaan.

De kwestie leert wel dat met name eigenaren en gebruikers van grasland in weidevogelrijke gebieden in het voorjaar zeer alert zullen moeten zijn. Dit gelet op bovenbedoelde strafbepalingen. Zij zullen zoveel mogelijk op een praktische manier hun normale agrarische bedrijfspraktijk, die nu eenmaal inhoud dat in het voorjaar grote oppervlakten grasland gemaaid moeten worden, moeten zien in te passen in het bovenbedoelde wettelijke systeem. Grondgebruikers kunnen bijvoorbeeld de assistentie inroepen van vrijwilligers of agrarische natuurverenigingen.

De Wet biedt de mogelijkheid om collectief een gedragscode te maken voor een bepaalde sector. In deze gedragscode wordt aangegeven hoe men omgaat met de verplichting om beschermde diersoorten waaronder weidevogels te beschermen. Een dergelijke gedragscode bestaat tot dusverre nog niet voor de land- en tuinbouw. Mocht deze gedragscode er wel komen dan is er sprake van een vrijstelling van bovenbedoelde wettelijke plichten voor diegenen die zich stipt aan de gedragscode houden.

In ieder geval dienen grondgebruikers in de weidevogelrijke gebieden zich bewust te zijn van het betreffende probleem en hierop attent te zijn.

Charles van Mierlo

GVK Advocaten Zwolle