Geldt een voorbereidingsbesluit als voorzienbaar bij planschade?

Bij de bepaling door burgemeester en wethouders of een aanvrager voor planschade in aanmerking komt dienen B&W rekening te houden met de ‘voorzienbaarheid’ van de schadeoorzaak. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) is er sprake van voorzienbaarheid als ten tijde van de aankoop van een onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. Op 25 augustus 2010 heeft de ABRvS bepaald dat de verklaring dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit) als basis voor voorzienbaarheid kan fungeren. Van belang is dat er sprake is van concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Voor zover het voorbereidingsbesluit inhoudelijke aanwijzingen bevat dat een planologische wijziging kan worden verwacht, is er sprake van een concreet beleidsvoornemen. Voor voorzienbaarheid is het niet vereist dat een dergelijk beleidsvoornemen een formele status heeft. Kijk bij de aankoop van onroerend goed dus niet alleen naar formeel vastgestelde plannen, maar onderzoek of een voorbereidingsbesluit tot herziening van het bestemmingplan is genomen.

Ammo Veeman
GVK Advocaten Zwolle