Gedoogplicht Waterschap

Vraag:
Het Waterschap wil mij een gedoogplicht opleggen op grond van de Waterwet voor het graven van een watergang over mijn eigen grond. Wat houdt dat in en mag dat zomaar?

Antwoord:
Volgens de nieuwe Waterwet kan een Waterschap een eigenaar van onroerende zaken verplichten om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen.

Dat heeft verregaande gevolgen. Het kan betekenen dat u gewoon eigenaar van de grond blijft maar dat u moet gedogen dat daar een watergang over wordt gegraven met alle bijbehorende werken. In een dergelijk geval wordt er dus niet gekozen voor de onteigening.

Daarmee heeft het Waterschap een nieuwe mogelijkheid om mensen te verplichten medewerking te verlenen aan waterstaatswerken. Deze procedure mag niet worden gebruikt wanneer men meer dan 10% van het bedrijfsoppervlakte nodig heeft. Tegen het gedoogbesluit kan bezwaar worden gemaakt en er kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank. Uiteraard hebt u recht op een schadeloosstelling voor het feit dat u uw grond niet meer kunt gebruiken voor landbouwkundige doeleinden.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle