Zijn pachters van percelen los land van 1 ha of kleiner nog beschermd?

De oude pachtwet bleef tot 31 oktober 1995 grotendeels buiten toepassing bij onbebouwde percelen los land van 0.25 ha of kleiner. De Grondkamer kon in bijzondere gevallen daarvan afwijken, bijvoorbeeld ingeval van tuinbouwgrond. Op 31 oktober 1995 vond er een wijziging van de pachtwet plaats waarbij de minimum oppervlakte werd opgetrokken tot 1 hectare. Pachtcontracten die echter vóór 31 oktober 1995 waren ingegaan en betrekking hadden op percelen los land tussen 0,25 en 1,0 ha, vielen na 31 oktober 1995 onder het overgangsrecht zodat de gehele pachtwet op die percelen van toepassing bleef. Een pachter genoot voor percelen los land ter grootte van 1,0 hectare of kleiner dus ook ná 31 oktober 1995 volledige rechtsbescherming mits de pacht was ingegaan vóór 31 oktober 1995.

Met de invoering van het nieuwe pachtrecht in het Burgerlijk Wetboek per 1 september 2007 is de oude pachtwet vervallen verklaard. Met die vervallenverklaring van de oude pachtwet is ook het overgangrecht van de regeling van 31 oktober 1995 komen te vervallen voor percelen ter grootte van 1,0 ha of kleiner waarvan de pacht was aangevangen vóór 31 oktober 1995. Dat betekent dat pachters van percelen los land ter grootte van 1 hectare of kleiner thans de gangbare rechtsbescherming ontberen, ongeacht wanneer die pacht is aangevangen.

Kees van Schaik
GVK Advocaten Zwolle