De Melkveewet treedt in werking

De Melkveewet, officieel genaamd de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, is in feite een aanpassing van de Meststoffenwet. Het doel van de Wet is om regels te stellen aan de groei van de melkveehouderij. Deze groei wordt verwacht in verband met het vervallen van de melkquota per 1 april 2015.

De Wet is uitsluitend van toepassing op dierlijke meststoffen afkomstig van melk- en kalfkoeien en het bijbehorende jongvee. Door de Wet wordt een nieuw stelsel gecreëerd door middel van de introductie van de zogenaamde melkveefosfaatreferentie. Daarbij is het jaar 2013 doorslaggevend. Deze referentie wordt berekend door de forfaitaire productie door melkvee in 2013 op het bedrijf te verminderen met de fosfaatruimte van dat bedrijf in 2013. Is het resultaat van deze berekening negatief dan wordt de referentie op nihil gesteld.

Willen bedrijven groeien ten opzichte van hun referentie dan moet dat hetzij via het spoor van de grondgebondenheid (meer grond bij het bedrijf dus meer plaatsingsruimte) of via mestverwerking of een combinatie van beide. Ondernemers die zorgen voor extra plaatsingsruimte op hun eigen bedrijf kunnen dus de toename van de productie van dierlijke meststoffen door melkvee zo mogelijk volledig compenseren. Zij hebben dan geen melkveefosfaatoverschot.

De melkveefosfaatreferentie is slechts beperkt overdraagbaar, te weten aan personen waarmee bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat.

De regeling kent enkele uitzonderingen waaronder voor kleine ondernemers die minder dan 250 kg fosfaat met melkvee of bijbehorend jongvee produceren.

De melkveefosfaatreferentie wordt in 2015 vastgesteld bij beschikking door RVO.nl. Is de ondernemer het niet eens met de beschikking dan is bezwaar bij RVO.nl mogelijk en indien nodig kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De Wet gaat in op 1 januari 2015 en er komt in 2015 een zogenaamde AMvB waarin de Staatssecretaris regels geeft over grondgebondenheid. Een en ander omdat de wetgever wil voorkomen dat ondernemers een overschot volledig wegwerken via mestverwerking.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met mij op.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle