CE-markering op bouwmaterialen

In tijden van prijsdruk in de bouw is de verleiding groot om als aannemer de goedkoopste materialen te verwerken die er te vinden zijn, ook al zijn ze onvoldoende geschikt voor het doel waarvoor ze moeten dienen. Een goed bestek en een geregelde bouwbegeleiding kan de kwaliteit van de bouw daarom ten goede komen. Fabrikanten van bouwmaterialen vermelden op hun productspecificaties vaak ook verwerkingsvoorschriften, bijvoorbeeld hoe het materiaal moet worden aangebracht of dat het bijvoorbeeld niet geschikt is voor een vochtige omgeving.

Bouwmaterialen dienen op grond van EU-regelgeving voorzien te zijn van een CE-sticker. CE staat voor Conformité Européenne. Met het aanbrengen van een CE-markering (sticker) garandeert de fabrikant dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet ten aanzien van mechanische sterkte en stabiliteit, brandveiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu, gebruiksveiligheid, geluidshinder, energiebesparing en warmtebehoud. De fabrikant garandeert tevens dat het productieproces van het bouwproduct overeenkomstig de conformiteitsvereisten is verlopen. Geringe afwijkingen van het materiaal of van de voorgeschreven verwerking, kunnen soms binnen daarvoor geldende toleranties vallen.

Een aannemer is niet alleen verplicht tot naleving van alle wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld uit het Bouwbesluit of de bovengenoemde EU-verordening, maar ook tot naleving van de verwerkingsvoorschriften die de fabrikant stelt aan de verwerking van het bouwmateriaal, zelfs indien daarover niets in de aannemingsovereenkomst is opgenomen. Dat is alleen anders indien de opdrachtgever aan de aannemer specifieke materialen voorschrijft of ter beschikking stelt, tenzij de aannemer tegen het gebruik van die materialen had behoren te waarschuwen.

Kees van Schaik
GVK Advocaten Zwolle