Consumentenkoop

Wanneer je als ondernemer een product verkoopt aan een consument, dan gelden er andere regels dan wanneer je ditzelfde product verkoopt aan een andere ondernemer. Er bestaan aparte regels voor een zogenaamde ?consumentenkoop?. De wet beschermt consumenten en geeft ze een sterkere positie.

Wanneer is er sprake van een consumentenkoop?
Er moet aan vier eisen worden voldaan;

  1. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst. Het moet gaan om de situatie waarbij de ene persoon een zaak geeft aan een ander en die ander betaalt daarvoor een prijs in geld. Een consumentenkoop betreft dus niet een overeenkomst tot het leveren van een dienst, zoals het geven van advies of ramenwassen. In sommige gevallen zijn bij de levering van een dienst de regels van consumentenkoop toch van toepassing. Dit is aan de orde als het leveren van een dienst ook het kopen van een roerende zaak omvat. Dit is bijvoorbeeld het geval als een consument een houten tafel laat maken door een meubelmaker.
  2. Het moet gaan om de koop van roerende zaken. Het maakt niet uit of het gaat om nieuwe of tweedehands roerende zaken. Roerende zaken zijn zaken die niet als een onroerende zaak worden aangemerkt. Onroerende zaken zitten kortgezegd vast in de grond, zoals een huis, bedrijfspand of een fabriek. Ook grond zelf is onroerend. De koop van een onroerende zaak is geen consumentenkoop.
  3. De koper moet consument zijn. Een consument is een persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep. Of de koper in het dagelijks leven een bepaald beroep uitoefent of een onderneming heeft, maakt niet uit. Het gaat erom in welke hoedanigheid de koopovereenkomst is gesloten. Het moet duidelijk zijn of de koper als particulier of als professional handelt. Een huisarts die bij een tuincentrum een nieuwe plant voor in zijn wachtkamer koopt, is geen consument. Hij handelt in de uitoefening van zijn beroep. Als de huisarts die plant voor zijn woonkamer thuis aanschaft, is hij wel een consument. Hij handelt dan als particulier.
  4. Er moet sprake zijn van een professionele verkoper. Die verkoper moet juist wél handelen in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep. Als een zaak wordt gekocht bij een particulier, dan is er geen sprake van een consumentenkoop. Als een product wordt gekocht bij een winkel of een webshop is wel sprake van een professionele verkoper.

Als aan deze eisen is voldaan, is er sprake van een consumentenkoop en geldt het consumentenkooprecht.

Wat houdt het consumentenrecht in?
Het consumentenkooprecht omvat bijzondere regels over onder andere garantie, bedenktijd, koop op afstand, wat een consument kan doen als het product niet is zoals verwacht en hoe de koopovereenkomst kan worden ontbonden of vernietigd.

Van de regels die gelden bij een consumentenkoop mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken in een overeenkomst.

Drie belangrijke regels uit het consumentenrecht worden verder toegelicht.

Conformiteit
Het product dat de consument aanschaft moet aansluiten bij wat de consument in redelijkheid mocht verwachten. Als dit niet het geval is, is er sprake van een ondeugdelijk of gebrekkig product, een zogeheten non-conformiteit. Wat de consument precies mocht verwachten, hangt af van allerlei omstandigheden. Het product moet in ieder geval de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik van het product.

Volgens het gewone bewijsrecht moet de koper bewijzen dat het product ondeugdelijk is op het moment van aflevering. Als er sprake is van een consumentenkoop gelden er andere bewijsregels. Bij een consumentenkoop wordt er vermoed dat er sprake is van een non-conformiteit als binnen zes maanden na aflevering blijkt dat het product gebreken vertoont. De verkoper moet dan bewijzen dat het product niet ondeugdelijk was bij aflevering.

Klachtplicht
Als de consument ontdekt dat een product niet werkt zoals mocht worden verwacht of een gebrek vertoont, dan moet volgens de wet ‘binnen bekwame tijd’ worden geklaagd bij de verkoper. Dit betekent dat op korte termijn aan de verkoper moet worden gemeld dat er iets mis is met het product. Klagen binnen twee maanden na de ontdekking is in de regel op tijd. Afhankelijk van (uitzonderlijke) omstandigheden is in bepaalde gevallen een langere termijn ook aan te merken als ‘binnen bekwame tijd’.

Verplichtingen verkoper bij non-conformiteit
Als er sprake is van een non-conformiteit, dan kan de consument drie dingen van de verkoper eisen.

  1. Dat wat ontbreekt moet alsnog worden geleverd.
  2. Het product moet op kosten van de verkoper worden hersteld.
  3. Het product moet op kosten van de verkoper worden vervangen.

Pas als de verkoper de problemen met het product niet op tijd verhelpt of als dit niet mogelijk is, kan de consument geld terugvragen of een gedeelte daarvan.

Om geld terug te krijgen moet de consument de koopovereenkomst met de verkoper ontbinden of vernietigen. Het gevolg hiervan is dat ook het product moet worden teruggegeven aan de verkoper.

Bij een gedeeltelijke terugbetaling van de koopprijs, is er geen sprake van ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst. In dat geval houdt de consument het gebrekkige product, maar wordt hij door een gedeeltelijke terugbetaling van de koopprijs gecompenseerd.

Ben je betrokken bij een consumentenkoop en zijn er problemen ontstaan over die koop? Neem dan gerust eens contact op met een van onze advocaten.