“U levert niet, dus ik betaal niet” tijdens de coronacrisis

OVERMACHT
Als een contractspartij zijn verplichting niet kan nakomen door de Coronacrisis dan is er niet snel een beroep op overmacht mogelijk. Wel kan van overmacht sprake zijn als maatregelen van de overheid verhinderen dat de prestatie wordt verricht. Bijvoorbeeld, de gekochte goederen kunnen niet geleverd worden vanwege een importverbod.
Als een beroep op overmacht mogelijk is dan kan de contractspartij die de prestatie moest ontvangen geen nakoming van de contactuele verplichting verlangen, maar ook geen schadevergoeding. Beide partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

CORONACRISIS WAS ONVOORZIEN
Bij het afsluiten van de overeenkomst zullen de contactspartijen geen rekening hebben gehouden met een crisissituatie zoals die nu door het Coronavirus is ontstaan. Er is dan sprake van onvoorziene omstandigheden. De wet biedt de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden de overeenkomst te wijzigen en zelfs geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
In de rechtspraak wordt echter niet snel aangenomen dat onvoorziene omstandigheden rechtvaardigen dat de contractsinhoud wordt aangepast. Een onvoorziene omstandigheid valt al snel onder het normale ondernemersrisico. Maar het is goed denkbaar dat onder de huidige omstandigheden het onaanvaardbaar is om de overeenkomst niet aan te passen.
Als bijvoorbeeld een contractspartij door nakoming van het bestaande contact in grote financiële problemen zou komen dan is een beroep op aanpassing van de overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden mogelijk.

HOE OPLOSSEN?
Zeker in de huidige omstandigheden is onderlinge solidariteit van belang. De beste oplossing is uiteraard als de contactspartijen samen een aanpassing van de overeenkomst kunnen afspreken. Dat kan een gewijzigde prestatie zijn, andere ( financiële) vooraarden of een uitstel van de uitvoering van de overeenkomst. Komen de contractspartijen er samen niet uit dan kan de rechter worden ingeschakeld. Nadeel daarvan is dat niet op korte termijn duidelijkheid wordt verkregen. Samen een oplossing zoeken is onder deze omstandigheden dus altijd de beste oplossing. Misschien is het verdelen van de pijn op basis van 50/50 vaak een redelijke oplossing.

ADVIES?
Wij kunnen aan de hand van de inhoud van uw contract uw juridische positie beoordelen. Als u met uw contractspartij in gesprek gaat, moet u natuurlijk wel weten wat uw juridische uitgangspunt is.
Wij kunnen u tijdens dat overleg bijstaan. Als u er onverhoopt niet uitkomt, kunnen we u vervolgens ook adviseren over de kansen in een procedure.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Mr Roland Reumkens, IJsselstein 030 688 68 68 (rreumkens@gvk-advocaten.nl)
Mr Marten van Eerten, Zwolle 088 888 66 50 (hmvaneerten@gvk-advocaten.nl)
Mr Jaap Degenaar, Utrecht 030 2316631 (jjdegenaar@gvk-advocaten.nl)