Wat kan ik doen als een bestuursorgaan (bijv. RVO) niet (op tijd) beslist op mijn aanvraag of mijn bezwaar?

Sinds 2009 is het mogelijk om een bestuursorgaan in gebreke te stellen. Dit kan door middel van een speciaal formulier of een brief. Na ontvangst daarvan heeft het bestuursorgaan twee weken om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat automatisch een dwangsom lopen (let op: niet bij een Wob-verzoek). Bovendien kunt u direct beroep instellen bij de bestuursrechter.

In gebreke stellen is echter niet altijd de beste oplossing. Het risico bestaat dat de termijn belangrijker wordt dan het besluit zelf en dat een bestuursorgaan, na in gebreke te zijn gesteld, snel een beslissing neemt waarbij niet alle benodigde zorgvuldigheid wordt betracht. Dergelijk besluit valt vaak uit in het nadeel van de belanghebbende(n) waarna alsnog bezwaar of beroep zal moeten worden ingesteld. Soms kunt u het bestuursorgaan ook op een andere manier bewegen tot het nemen van een beslissing, namelijk door te bellen, persoonlijke gesprekken aan te vragen enzovoort.

Kortom: u kunt een bestuursorgaan dwingen tot het nemen van een beslissing, maar of het ook verstandig is, verschilt per geval.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met:

Annemijn Dijkstra
GVK Advocaten Zwolle
Tel.: 088 – 888 66 50
E-mail: adijkstra@gvk-advocaten.nl