Overdraagbaarheid van fosfaatrechten

In zijn brief van 13 oktober 2016 heeft staatssecretaris Van Dam de tweede kamer geďnformeerd over het feit dat de Europese Commissie de invoering van het stelsel van fosfaatrechten aanmerkt als een vorm van ongeoorloofde staatssteun.

Met de introductie van fosfaatrechten die vanaf den beginne schaars en verhandelbaar zijn, worden immers vermogensrechten gecreëerd die in het economische verkeer een waarde vertegenwoordigen. Dat is een vorm van staatssteun omdat de oorspronkelijke verkrijger voor dit vermogensrecht niets heeft hoeven te betalen.

De vrije verhandelbaarheid van fosfaatrechten is dus een belangrijk element in de diskwalificatie daarvan als ongeoorloofde staatssteun.

De staatssecretaris heeft bij zijn brief van 13 oktober 2016 een toelichting gegeven op de wijzigingen die hij in de Meststoffenwet wil aanbrengen om het daarin op te nemen stelsel van fosfaatrechten binnen de Europese kaders van geoorloofde staatssteun te brengen.

Naar mijn mening is het twijfelachtig of de door de staatssecretaris voorgestelde wijzigingen daartoe toereikend zijn. Voorstelbaar is dat de staatssecretaris in het verdere wetgevingstraject genoodzaakt wordt om ook de overdraagbaarheid van de in te voeren fosfaatrechten te beperken.

In zijn nota van toelichting van 13 oktober 2016 geeft de staatssecretaris aan dat een beperking van de overdraagbaarheid van fosfaatrechten ‘op ernstige juridische bezwaren stuit’. Veehouders die na 2 juli 2015 zijn gegroeid mochten er immers tot nog toe op vertrouwen dat zij de daarvoor benodigde extra fosfaatrechten konden kopen teneinde te zijner tijd aan zich te doen laten leveren.

Melkrundveehouders doen er mijns inziens verstandig aan om rekening mee te houden met de mogelijkheid dat de staatssecretaris zich in het verdere wetgevingstraject genoodzaakt zal zien om de overdraagbaarheid van fosfaatrechten alsnog te beperken. Sluitende bewijslevering van reeds gemaakte afspraken tot verkoop van te zijner tijd toe te kennen fosfaatrechten kan dan heel belangrijk zijn.

Marten van Eerten
GVK Advocaten Zwolle