Toeslagrechten worden betalingsrechten

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbouwbeleid (GLB) 2014-2020 heeft ertoe geleid dat met ingang van 31 december 2014 alle bestaande bedrijfstoeslagrechten zijn komen te vervallen. Vervolgens kunnen landbouwers per 2015 in aanmerking komen voor toekenning van zogenaamde betalingsrechten.

Daarbij is van belang het aantal subsidiabele hectare dat de landbouwer op 15 mei 2015 feitelijk in gebruik heeft binnen zijn bedrijf. Dat zal hij dan wel moeten opgeven in het kader van de GDI.

Wat is de status van de betalingsrechten in situaties dat percelen landbouwgrond worden gepacht?

Deze materie is anders geregeld dan onder het oude systeem van de bedrijfstoeslagenregeling. Bij het verpachten van grond is in 2015 de mogelijkheid geopend om de betalingsrechten toe te kennen aan de verpachter. Dat laatste indien zowel pachter als verpachter als actief landbouwer kunnen worden aangemerkt. Er wordt dan afgesproken dat de betalingsrechten door de eigenaar/verpachter ter beschikking worden gesteld aan de pachter. De rechten worden dan op tijdelijke basis lopende de pacht op naam van de pachter geregistreerd en deze kan dan ook overgaan tot inning van de betalingsrechten.

Pachter en verpachter kunnen dit regelen in een private overeenkomst welke zij aanbieden aan RVO. Voorwaarde is wel dat beiden als landbouwer staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met SBI-code 011-015.

Het nieuwe GLB kent ook nog overgangsregels met betrekking tot de “oude” toeslagrechten. Deze overgangsperiode loopt tot 2019. Aangenomen mag worden dat met betrekking tot de rechten die verband houden met deze overgangsperiode verpachters geen aanspraak kunnen maken op de hiermee verband houdende betalingsrechten.

Een en ander betekent dat het systeem zoals we dat kenden uit het “oude” GLB daaruit bestaande dat de toeslagrechten hoe dan ook van de pachter waren zowel qua inningsrechten als vermogenswaarde in het nieuwe systeem niet meer onverkort van toepassing is. Mocht u vragen over deze kwestie hebben dan kunt te allen tijde contact met mij opnemen.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle