Termijn van indiening pachtovereenkomsten bij de Grondkamer

Een schriftelijke pachtovereenkomst moet binnen twee maanden nadat zij is aangegaan ter goedkeuring aan de Grondkamer worden verzonden. Wat zijn de gevolgen wanneer de pachtovereenkomst later aan de Grondkamer wordt toegezonden?

Bij gewone (reguliere) pachtovereenkomsten en zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomsten is het uitgangspunt dat de overeengekomen duur van een pachtovereenkomst dan formeel één jaar later ingaat. Een zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomst voor bepaalde tijd zal dan dus ook één jaar langer doorlopen. In bijzondere gevallen kan de Grondkamer op verzoek van één van de partijen bepalen dat de pachtovereenkomst op een eerder moment ingaat.

In geval van teeltpacht leidt de overschrijding van de indieningstermijn tot het ontstaan van zogenaamde reguliere pacht. De overeenkomst wordt dan dus geacht te zijn aangegaan voor de duur van zes jaar en zal daarna in beginsel worden verlengd indien de pachter dat wil. Ook wordt de pachtprijs dan getoetst aan het Pachtprijzenbesluit.

Kortom: een pachtovereenkomst op tijd ter toetsing aan de Grondkamer toesturen is erg belangrijk.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met:

Marten van Eerten
GVK Advocaten Zwolle
Tel.: 088 – 888 66 50
E-mail: hmvaneerten@gvk-advocaten.nl