Invoering nieuw Pachtrecht roept problemen op

Per 1 september 2007 is de oude Pachtwet vervangen door regels over pacht in het Burgerlijk Wetboek. De wijzigingen in de regels zijn volgens de regering niet principieel. Niettemin zijn er wijzigingen aangebracht die wel gevolgen hebben voor de praktijk van de pacht. Eén belangrijk punt is dat onder de nieuwe regels de landbouw bedrijfsmatig moet worden uitgeoefend. Met andere woorden als het niet bedrijfsmatig is, is het geen pacht. Inmiddels lopen er enkele procedures waarbij verpachters betogen dat de pacht niet kan worden verlengd of ontbonden moet worden omdat naar de mening van de verpachter er geen sprake is van bedrijfsmatigheid.

Uit de wet en de overgangsregels kan niet zonder meer worden afgeleid hoe de rechter met deze problemen om zal gaan. Opgemerkt wordt dat, ervan uitgaande dat de pachter zich normaal aan de overeenkomst heeft gehouden, er waarschijnlijk geen reden is om hem het verdere gebruik te ontzeggen. Wel zou er kunnen worden gesteld dat er geen sprake meer is van pacht, want het is niet bedrijfsmatig. Maar dan kan er altijd nog sprake zijn van een huurovereenkomst. En ook een huurovereenkomst kan niet zomaar worden beëindigd. Wanneer de overeenkomst moet worden uitgelegd als huur heeft dat wel gevolgen onder andere voor pachtprijsbescherming welke niet meer geldt maar ook bijvoorbeeld voor het voorkeursrecht van koop.

Het wachten is op de eerste uitspraken van de Pachtkamers en in hoger beroep het Pachthof.

Pachters die met deze problematiek kunnen worden geconfronteerd of anderszins vragen hebben over het nieuwe pachtrecht kunnen contact opnemen met ondergetekende voor advies.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle