Heeft de gemeente de bevoegdheid om bij een overtreding goederen/vee in beslag te nemen?

Inbeslagname van goederen is bij een strafbaar feit voorbehouden aan de politie en andere opsporingsinstanties, zoals de A.I.D.

Wel mag de gemeente op grond van bestuursdwang goederen meenemen en in bewaring nemen om de overtreding te (laten) beëindigen. De overtreder dient wel eerst door een vooraanschrijving in de gelegenheid te worden gesteld om de overtreding zelf ongedaan te maken, bijvoorbeeld door rotzooi op het erf op te ruimen of het teveel aanwezig vee volgens de milieuvergunning terug te brengen.

Daarna volgt dan de bestuursdwangaanschrijving, waarin ook weer een termijn wordt gegeven. Als  binnen die termijn de goederen niet worden verwijderd mag de gemeente de goederen, op kosten van de overtreder, de goederen of vee mee- en in bewaring nemen.

Alleen als er sprake is van spoed mag de gemeente ook zonder een vooraanschrijving meteen overgaan tot bestuurdwang, maar daarna dient zo snel mogelijk de bestuurdwangaanschrijving aan de overtreder te worden gezonden. Daartegen kan dan bezwaar worden ingediend.

Piet Sipma
GVK Advocaten Drachten