De buurman heeft willens en wetens 20 jaar geleden grond van mij in gebruik genomen en hij stelt nu dat hij door verjaring eigenaar geworden is. Ik wil mijn grond terug, wat kan ik doen?

Allereerst is voor verjaring bezit nodig. De buurman moet zich ondubbelzinnig omheinen en daarna te gebruiken). Of de buurman wel of niet te goeder trouw is, bepaalt welke verjaringstermijn geldt. In dit geval wist de buurman dat de grond van u was, daarnaast blijkt uw eigendom uit het Kadaster. De buurman is dus te kwader trouw, dan geldt een termijn van 20 jaar. Die termijn is verstreken en dus is de buurman eigenaar van de grond geworden. Dat neemt niet weg dat u vervolgens mogelijk een vordering tot schadevergoeding kunt instellen wegens onrechtmatige daad. Het willens en wetens in bezit nemen van een stuk grond van een ander is namelijk onrechtmatig. Schadevergoeding kan ook anders dan in geld, u kunt bijvoorbeeld vorderen dat, bij wijze van schadevergoeding, de eigendom van de grond, weer aan u zal worden overgedragen.

A.N. (Annemijn) Dijkstra