Amsterdam buigt eindelijk het hoofd

Na jarenlang touwtrekken is een eind gekomen aan een pachtzaak van een aantal boeren tegen de stad Amsterdam. Boeren in dit gebied die moesten vertrekken, schakelden de hulp in van GVK Advocaten. Met als resultaat de erkenning van de aanwezigheid van pacht en een schadevergoeding voor de boeren.

Amsterdam gaf begin vorige eeuw gronden in pacht uit aan een aantal akkerbouwers. Tot 1990 betaalden de boeren hun pacht aan de stad Amsterdam. In dat jaar droeg de gemeente het beheer van de verpachte gronden over aan de deelraden. Na die overdracht weigerden de deelraden de pachtpenningen in ontvangst te nemen met als motivering dat de boeren geen pachtcontracten (meer) konden tonen. Betalingen werden terug gestort.

In 2008 werd het gebruik door de deelraden aan de boeren opgezegd vanwege het voornemen een recreatiegebied aan te leggen. De deelraden meenden dat het gebruik door de boeren berustte op een overeenkomst van “bruikleen om niet” en dat de boeren geen enkele rechtsbescherming toekwam en binnen een jaar dienden te vertrekken.

De boeren beriepen zich van hun kant op bescherming uit hoofde van pacht. De deelraden starten daarop meerdere kortgedingen tot ontruiming op straffe van een dwangsom. Ondanks dat zij al 18 jaar geen pacht meer hadden betaald, beriepen de boeren zich met succes op de stelling dat hen niet kon worden verweten dat de deelraden al 18 jaar geen pachtsommen wensten te ontvangen. Zodat hun pachtovereenkomst was blijven voortduren en dat die overeenkomst bovendien niet kon worden ontbonden omdat op hun gronden nog steeds een agrarische bestemming rustte.

Pas na de totstandkoming van een onherroepelijk bestemmingsplan, waarbij de grond aan de agrarische bestemming was onttrokken, kon de pachtovereenkomst door de Pachtkamer worden ontbonden onder toekenning van  een schadevergoeding op onteigeningsbasis.

Kees van Schaik


GVK Advocaten Zwolle