Actualiteiten melkquotum

Ook na de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 blijft dat quotum nog relevant in de agro juridische rechtspraktijk. Ik noem twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

Nogal eens is bij het pachthof de situatie aan de orde waarbij de pachter in het verleden zonder toestemming van de verpachter het melkquotum blijkt te hebben verkocht en de verpachter – na de ontdekking daarvan – als schadevergoeding onder meer (een deel van) de door de pachter gerealiseerde verkoopprijs vordert. Reeds in 2012 kwam een pachter met het opvallende verweer dat de verpachter door deze wanprestatie geen schade had geleden. Immers, normaliter dient een pachter de waarde van het melkquotum pas aan het einde van de pacht met de verpachter af te rekenen. En aangezien in het betreffende geval het in de rede lag dat de pacht ook na 2015 zou doorlopen – wanneer het quotum geen waarde (meer) heeft – is de verpachter door de eerdere verkoop van het quotum volgens de pachter niet benadeeld.

Het Pachthof ging daar niet in mee. Het plegen van wanprestatie verplicht de pleger daarvan tevens tot het afdragen van de met zijn wanprestatie behaalde winsten.

Voorbeeld 2

Wanneer een gescheiden melkveehouder aan zijn ex-echtgenote alimentatie moet betalen, wordt het bedrag van de door hem te betalen alimentatie vastgesteld op basis van diens netto besteedbaar inkomen. Vroeger werd dat netto besteedbaar inkomen vermeerderd met het bedrag aan afschrijvingen op melkquotum met de redenering dat eenmaal aangekocht melkquotum altijd zijn waarde behield en daartoe ook geen (vervangings)investeringen behoeven te worden gereserveerd. Reeds in 2009 heeft het Hof in Arnhem deze benadering herzien omdat de waardevermindering van melkquotum in het zicht van de afschaffing daarvan een afschrijving op de boekwaarde van dat quotum reëel maakte. Daarbij overwoog het Hof verder dat wanneer het melkquotum is aangekocht met bancaire kredieten, de alimentatieplichtige inzichtelijk moet maken dat zijn daarmee samenhangende aflossingsverplichtingen ook na 2015 zullen voortduren. In voorkomend geval zal een alimentatieplichtige veehouder dus zijn aflossingsverplichtingen duidelijk moeten kunnen verbinden met het voorheen aangekocht melkquotum.

Kortom, over het melkquotum zal in de agro juridische rechtspraktijk nog lang gesproken blijven worden.


Marten van Eerten
GVK Advocaten Zwolle