Bouwverbod en planschade

Verzoeken om planschadevergoeding blijven buiten beschouwing als het gaat om de bestemming nader uit te werken. Wil iemand dus een tegemoetkoming in de planschade dan moet er dus gewacht worden tot de Raad het plan uitwerkt. Wat nu als deze uitwerking na 10 jaar wachten niet komt en de agrarische bestemming al wel is wegbestemd en er een bouwverbod geldt? Dan zit je als ondernemer in een onzekere situatie. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft over deze kwestie in februari een uitspraak gedaan. Een planschadeverzoek moet dan wel inhoudelijk worden beoordeeld. De redenering daarachter is dat het bouwverbod onmiddellijk ingaat en niet na uitwerking en verder moet er rekening worden gehouden met het feit dat je bedrijf is wegbestemd en je je bedrijf dus uitoefent op grond van het overgangsrecht.

Dit is dus een uitzondering op de regel dat uit te werken bestemmingsplannen niet aan de orde zijn bij planschadeverzoeken. In de uitspraak kwam nog een ander aspect aan de orde. Een ondernemer is geneigd om als er een nieuw bestemmingsplan komt geen aanvraag meer te doen voor nieuwbouw of andere gebruiksmogelijkheden. Want het is maar de vraag of je dat dan nog terugverdient. Kan het gemeentebestuur dan met succes tegen een aanvrager zeggen de schade is voorzienbaar want dan had je eerder vergunningen moeten aanvragen en/of bouwen? Volgens de Afdeling gaat deze redenering niet op. Je moet kijken naar hetgeen een redelijk handelend ondernemer zou doen waarbij de terugverdiencapaciteit een aspect is. Overigens, als het tot een onteigening komt, dan heb je altijd recht op volledige schadevergoeding ook voor nieuwbouw kort voor het bestemmingsplan. Maar je weet nooit van tevoren of het tot onteigening zal komen, laat staan dat je weet wanneer het bestemmingsplan zal worden uitgewerkt.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle