Voornaamswijziging

In de wet staat dat iedereen de voornaam heeft die in de geboorteakte staat opgenomen. In bijna alle gevallen zijn het ouders geweest die bij de geboorte van een kind de voornaam hebben gekozen en die voornaam in de geboorteakte hebben laten registreren. 

Er kunnen goede redenen zijn waarom iemand op een later moment zijn of haar voornaam wil veranderen. Welke redenen een grond kunnen opleveren voor het wijzigen van uw voornaam en hoe wij u hierbij kunnen helpen leest u hieronder.   

Voldoende zwaarwichtig belang

Als u uw voornaam wenst te veranderen, moet u hier voldoende zwaarwichtig belang bij hebben. Een andere naam willen omdat u uw huidige naam niet mooi vindt, is onvoldoende voor een voornaamswijziging. 

Een zwaarwichtige reden voor een voornaamswijziging is bijvoorbeeld als u een geslachtsverandering heeft ondergaan. Ook een (nieuwe) geloofsovertuiging kan reden zijn voor verandering van uw voornaam. Verder kan het zijn dat u psychische hinder ondervindt van uw  voornaam, bijvoorbeeld omdat u lange tijd gepest bent met de voornaam. Ook dat kan reden zijn om een andere naam te willen. Bovendien kunt u een voornaamswijziging vragen wanneer het gaat om het herstellen van een (schrijf)fout bij de aangifte van uw geboorte. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 

Of er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang, beoordeelt de rechter. Daarbij maakt de rechter een belangenafweging tussen enerzijds uw persoonlijk belang bij een nieuwe naam en anderzijds het maatschappelijk belang bij naamsconsistentie. 

Nieuwe naam

Er gelden een aantal voorwaarden waaraan een nieuwe naam moet voldoen. De nieuwe voornaam mag geen ongepaste of bespottelijke naam zijn, zoals scheldwoorden. Of er sprake is van een ongepaste of bespottelijke naam, beoordeelt de rechter. Daarnaast mag de nieuwe naam geen achternaam (geslachtsnaam) zijn, tenzij deze achternaam ook een gebruikelijke voornaam is. In dat geval kan de voornaam wel worden toegekend. 

U kunt bij een voornaamswijziging vragen om een geheel nieuwe naam, maar ook kunt u de rechter vraag om een tweede (of derde, etc.) voornaam te schrappen of toe te voegen. Ook kan het alleen gaan om herstel van een schrijffout. 

Procedure bij de rechtbank

Voor het wijzigen van de voornaam moet u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen door een advocaat worden gedaan. Als u de voornaam van een minderjarig kind wilt wijzigen, dan moeten de ouders (met gezag) het verzoek namens het kind doen. Een minderjarige kan niet zelf een verzoek tot wijziging van de voornaam indienen. 

Als de rechtbank uw verzoek om voornaamswijziging toewijst, dan zal de rechtbank daarbij aangeven dat uw nieuwe voornaam moet worden geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand. De uitspraak van de rechtbank moet dan aan de ambtenaar van de gemeente waarin u bent geboren worden toegezonden. Er wordt dan door de ambtenaar een supplement aan uw geboorteakte toegevoegd, waarin de voornaamswijziging staat opgenomen. De wijziging wordt daarna automatisch in het BRP (voorheen GBA) opgenomen. 

Als de rechtbank het verzoek om voornaamswijziging afwijst, dan kan hoger beroep worden ingesteld. 


Wijziging achternaam

Voor verandering van uw achternaam (geslachtsnaam) gelden andere wettelijke regels. Een verzoek om wijziging van uw achternaam moet worden ingediend met een daarvoor bestemd formulier bij de screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. U hoeft daarvoor geen advocaat in te schakelen. Voor meer informatie over de wijziging van de achternaam verwezen wij u naar de website www.justis.nl. 

U kunt voor meer informatie, vragen of advies contact opnemen met onze familierechtadvocaten.

Vestiging IJsselstein (030-6886868) 

Tessa Luijten

Maud Winthagen

Joske Kaljee

Vestiging Utrecht (030-2316631)

Marjan Tijseling

Myrthe Haas