Mijn ex werkt niet mee aan de verkoop van onze woning

Als u gezamenlijk met uw partner eigenaar bent van een woning, dan betekent dit dat de woning alleen door u gezamenlijk te koop kan worden gezet. In geval van scheiding of uit elkaar gaan, moet uw ex-partner hier dus aan meewerken. Zonder zijn of haar medewerking kan de woning niet worden verkocht. 


Vaak worden er tijdens een echtscheidingsprocedure of bij het uiteengaan afspraken gemaakt over de wijze waarop de gezamenlijke woning wordt verdeeld. Ook kan het zijn dat de rechter, in bijvoorbeeld de echtscheidingsprocedure, heeft beslist op welke wijze dit moet gebeuren. Als één van de twee partners de woning niet wil of kan overnemen, dan zal de woning meestal moeten worden verkocht. 


Maar wat nu als uw ex zijn of haar medewerking aan de verkoop weigert, ook al heeft de rechtbank beslist of ook al heeft u duidelijke afspraken met uw ex-partner?


In dat geval kan een gerechtelijke procedure uitkomst bieden om uw ex-partner te dwingen om aan verkoop mee te werken. Dit kan bijvoorbeeld door aan de rechter te vragen om een dwangsom aan uw ex-partner op te leggen. Ook kan aan de rechter worden gevraagd om u te machtigen, zodat u zonder medewerking van uw ex-partner alle handelingen kunt verrichten die nodig zijn voor de verkoop en levering van de gezamenlijke woning. Ook kan worden gevraagd om het vonnis in de plaats te laten treden van de toestemming van uw ex-partner. 


Deze mogelijkheden kunnen ook in kort geding worden gevraagd. Dan moet er wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een grote betalingsachterstand  op de hypotheeklening is ontstaan, omdat de ex-partner is gestopt met betalen van de rente en aflossing. Wanneer de hypotheekbank aanmaningen zendt of zelfs een openbare verkoop heeft aangekondigd, is er sprake van een spoedeisend belang om de woning te mogen verkopen.


In het uiterste geval, als de rechter al een aantal keer duidelijk heeft bepaald dat de woning in de verkoop moet en andere dwangmiddelen geen effect hebben gehad, kan de rechter tot ontruiming beslissen. Die beslissing komt echter zelden voor. 


De wet biedt de mogelijkheid om af te dwingen niet langer gezamenlijk eigenaar (en dus vaak ook financieel verbonden) te blijven. Een gerechtelijke procedure heeft echter alleen kans van slagen, als voldoende duidelijk is dat uw ex-partner, zonder hiervoor een goede reden te hebben, niet bereid is zijn of haar medewerking te verlenen aan de verkoop.  


Er is wel een uitzondering. In heel bijzondere gevallen kan de rechter beslissen dat de woning nog enige tijd onverdeeld moet blijven, hoewel één van de partijen liever tot verdeling en dus tot verkoop overgaat. Dit betekent dat de woning een langere periode gezamenlijk eigendom zal blijven en dat de woning voorlopig niet hoeft te worden verkocht (of overgenomen). 


De rechter kan beslissen om de verdeling van de woning uit te sluiten. Dit kan als het belang van een van de partijen bij uitsluiting van de verdeling aanmerkelijk groter is, dan het belang van de andere partij om te verkopen en te verdelen. De rechter maakt dan een belangenafweging. De maximale termijn voor het uitsluiten van de verdeling is 3 jaar. Deze termijn kan daarna door middel van een nieuwe procedure eventueel worden verlengd. Daarbij wordt telkens een nieuwe belangenafweging gemaakt. 


Ook kunnen partijen onderling met elkaar afspreken dat de gezamenlijke woning nog enige tijd na scheiding onverdeeld blijft. Dit kan voor een termijn van 5 jaar, welke termijn bij een nieuwe overeenkomst kan worden verlengd. Vaak wordt daarbij tegelijkertijd afgesproken wie er in de woning mag blijven wonen en wie de woninglasten gaat voldoen. 


Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om uw gezamenlijke woning te verkopen of wilt u weten of u de verkoop misschien kunt uitstellen? Bel dan één van onze specialisten. 


Utrecht telefoon 030 – 231 66 31

  • Marjan Tijseling 
  • Myrthe Haas

IJsselstein telefoon 030- 688 68 68

  • Tessa Luijten
  • Maud Winthagen
  • Joske Kaljee