Wettelijke rente

Als in een factuur een termijn wordt gesteld waarbinnen betaling dient te geschieden, bijvoorbeeld 14 dagen, en tijdige betaling blijft uit, heeft de schuldeiser recht op vergoeding van de wettelijke rente, (in dit voorbeeld) vanaf de 15e dag tot aan de dag van daadwerkelijke betaling.

De hoogte van de wettelijke rente wordt vastgesteld door de overheid. De hoogte is afhankelijk van de aard van de transactie. Als de factuur is gericht aan een consument, is deze de wettelijke rente verschuldigd voor consumententransacties, thans 2%. Ingeval van een handelsovereenkomst tussen bedrijven of tussen een bedrijf en de overheid is de schuldenaar de wettelijke handelsrente verschuldigd (thans 8%). Bedrijven hanteren in hun algemene voorwaarden vaak een hogere contractuele boeterente, tot wel 12% zoals in de voor de boer ongunstige Metaalunievoorwaarden. Bij consumenten- en handelstransacties gaat het om de samengestelde rente, zij het met die beperking dat alleen rente op rente mag worden berekend over ieder vol jaar achterstallige rente.

Ingeval bij handelstransacties geen betalingstermijn in de factuur is opgenomen, gaat de wettelijke handelsrente lopen vanaf de 30e dag na ontvangst van de factuur en als de ontvangst niet vaststaat vanaf de 30e dag na ontvangst van de prestatie (levering). De wettelijke rente is niet verschuldigd wanneer de schuldeiser zelf in verzuim is, met andere woorden: indien de schuldeiser zelf niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, bijvoorbeeld door een gebrek in het geleverde product. In dat geval mag alleen betaling worden opgeschort na tijdige (schriftelijke) ingebrekestelling van de schuldeiser, mits de tekortkoming van de schuldeiser in redelijke verhouding staat tot het geldbedrag waarvan de betaling wordt opgeschort.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met:

Kees van Schaik
GVK Advocaten Zwolle
Tel.: 088 – 888 66 50
E-mail: zwolle@gvk-advocaten.nl