Spuitzone houdt gemoederen bezig

Ondernemers in de plantaardige sector worden belemmerd in de mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken bij de komst van nieuwe woonwijken in de directie omgeving van hun percelen. Recent zijn hierover enkele uitspraken gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak. In een uitspraak van december 2008 ging het over bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. GS vond de belemmeringen in het gebruik acceptabel. Bovendien was er een minimum afstand in acht genomen van 35 meter tussen het perceel en de bedrijfswoningen. Volgens de Afdeling diende er een belangenafweging plaats te vinden tussen de belangen van het agrarisch bedrijf enerzijds en de belangen van een goed woon- en leefklimaat anderzijds. De afstand van 35 meter in dit verband was niet vastgelegd in de voorschriften en ook niet op de plankaart. Ook oordeelde men dat het in acht nemen van een afstand van 4 meter tot bedrijfsbebouwing waarin mensen langdurig verblijven niet was gemotiveerd. Het bestemmingsplan werd dan ook daarna vernietigd. In een uitspraak van 21 maart 2007 werd bepaald dat er geen wettelijke bepalingen zijn over de in acht te nemen afstanden. GS hadden een hinderzone van deels 30 en deels 10 meter in acht genomen. Bij boomkwekerij gold de afstand van 30 meter en bij overige teelten 10 meter. De Afdeling vond dit slecht gemotiveerd. De Afdeling ging uit van een zone van 50 meter en indien deze afstand minder bedraagt dan zal dat grondig en goed onderbouwd moeten worden.

De conclusie is duidelijk. Bedrijven in de plantaardige sector dienen zeer alert te zijn indien in de omgeving van percelen waar zij gewasbeschermingsmiddelen gebruiken woningen, bedrijfsgebouwen en mogelijke andere gevoelige objecten zullen worden gebouwd. Zeker indien een gemeentebestuur van mening is dat de afstand van de perceelsgrens tot het object minder hoeft te bedragen dan 50 meter.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle